به نقل از آکاایران: سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد. سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و غیره را پوشش دهند و یا تنها به یک موضوع بپردازند. سالنامه می تواند شامل فهرست مناسبت هایی باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده اند تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان های نام آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه میتواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبه قانونی داشته باشد. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع سالنامه و سررسید را مشاهده کنید.

سررسید

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

انواع سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

انواع سررسید

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

انواع سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

سررسید

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

سررسید

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

انواع سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

انواع سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

انواع سررسید

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

خرید سالنامه

سالنامه,سالنامه آماری,سررسید

سررسید

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران