به نقل از آکاایران: تخته سفید یا وایت برد وسیله ای است دارای سطحی وسیع برای نوشتن. از تخته سفید در مکان های آموزشی استفاده می شود. برای نوشتن روی تخته سفید از ماژیک های مخصوص استفاده می کنند. برای پاک کردن نوشته ها نیز از وسیله ای به نام تخته پاک کن، که از یک تکه ابر تشکیل شده است، استفاده می شود. با به وجودآمدن تخته سفید، امروزه کمتر از تخته سیاه استفاده می شود.

تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

انواع تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

انواع تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته کلیربرد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته کلیربرد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

انواع تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

انواع تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته سفید

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

خرید تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته سفید

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته کلیربرد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته وایت برد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته کلیربرد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته کلیربرد

تخته وایت برد,تخته وایت برد هوشمند,تخته وایت برد قیمت

تخته سفید

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران