اگر ما ارتباطات و امت را دارای پیوند نزدیکی با هم ببینیم، آنگاه باید بیاییم سراغ ارتباطات و ببینیم که چه نوع ارتباطاتی و در چه سطحی می تواند صورت بگیرد تا در همان سطح توقع یک امت واقعی و جدی را داشته باشیم.

 امروز «امت مجازی»، با ارتباطاتی که تکنولوژیهای جدید ایجاد کرده اند، به طور جدی امکان پذیر می شود اما به هرحال آن چیزی که مهم است این است که در ارتباطات، اشتراک معانی به وجود بیاید و اگر ما نمی توانیم به طور کامل این اشتراک معانی را ایجاد کنیم، به هر مقداری که ارتباطات نقص داشته باشد، امت ما هم در امت بودن خود نقص خواهد داشت و در اتحاد بین امت هم به همان میزان نقص خواهد بود.

 بالاتر از این،زمانی است که اعضای این امت با یکدیگر ارتباطات چهره به چهره ی مستقیم داشته باشند.

 آنجاست که ما از مزایای بسیار بی شمار ارتباطات مستقیم رو در رو بهره مند می شویم ضمن اینکه یک سطح بالاتراز این هم متصور است و آنجاست که لزومی ندارد انسانها با یکدیگر به طور رو در رو مواجهه و ارتباط چهره به چهره برقرار کنند.

 در این تعریف، امت اسلامی در واقع معنایی است که ارتباط قلبی و روحی و ملکوتی مؤمنین را در بر می گیرد .

ما داستان اویس قرنی را شنیده ایم. او هیچ وقت پیامبر را ندیده بود. یک بار برای زیارت پیامبر(ص) به مدینه آمده بود که پیامبر(ص) در مدینه حضور نداشتند و او به اجبار به یمن برگشت ولی ارتباط جدی ای بین پیامبر(ص) و او وجود داشت.

 مسلمانها اگر موضوعی داشته باشند برای اینکه حول و حوش آن با یکدیگر متحد شوند، می توان گفت که امت اسلامی شکل گرفته است و در آنجا دیگر خیلی لزومی برای ارتباط رو در رو نیست.

 به عنوان مثال در ارتباط با موضوع اسرائیل و فلسطین در دوران معاصر، مسلمانان اگر با هم هیچ ارتباطی به آن معنایی که ما می شناسیم هم نداشته باشند همین که موضوعی الهی واقع شده که مسلمانان در مورد آن با هم اتفاق دارند و هم مسیر و هم هدف شده اند. امت واحده شکل گرفته است.

 دیگر خیلی لزومی ندارد که ارتباط رو در رو وجود داشته باشد. البته اگر ارتباط چهره به چهره هم در ضمن آن ایجاد شود، آن وقت سطح دیگری از ارتباط و امت اتفاق می افتد.

 به هر حال مادامی که از این سطح ارتباط محروم هستیم. همان شکل نازل امت یعنی امت مجازی هم می تواند کمک بکند ولی نباید تصور ما این باشد که الان با وجود امکانات تکنولوژی اینترنت، این بهترین نوع ارتباطی هست که می تواند اتفاق بیفتد و بهترین نوع امتی است که در آخر الزمان می توانیم داشته باشیم.

دکتر محمد هادی همایون

منبع : tebyan.net