آکاایران: نکات قابل توجه در نظارت حسابرس در انبارگردانی

آکاایران: وظایف حسابرس در انبارگردانی1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

3- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت بر نحوه اجرای برنامه انبارگردانی شود .

4- به منظور حصول اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را به عنوان نمونه شخصاً در انبار شمارش کرده و با شمارش شرکت مطابقت دهد .

5- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) بایدکلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .


وظایف حسابرس :


1 ) تشکیل جلسات قبل از شروع انبار گردانی به منظور تدوین برنامه انبار گردانی .

2) ارائه آموزش کافی به افرادی که در انبار گردانی شرکت می نمایند .

3) مطالعه برنامه انبار گردانی توسط حسابرس و تذکر موارد قابل اصلاح به مسئولین شرکت .

4) حضور حسابرس در انبار گردانی و تفهیم این مطلب به مسئولین شرکت که مسئولیت انبار گردانی با آنان است نه حسابرسان مستقل .
 
5) تکمیل پرسشنامه نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس.

6) اطمینان از مخدوش نبودن موجودی های نوشته شده و یا جلوگیری از هرگونه تعییر در مقادیر.

7)درخصوص موجودیهای امانی موسسه نزد دیگران تائیدیه لازم اخذ گردد.

8) اطمینان از شمارش همه موجودی ها حداقل 2 بار ( شمارش دوم باید توسط افرادی غیر از گروه اول باشد ) .

9 ) شمارش تعدادی از اقلام توسط حسابرسان.

10) مطلع بودن حسابرس از کلیه مکانها و محلهای انبار.

11) اعضای تیم انبار گردانی باید اشخاصی به غیر از انبارداران باشند.

12 ) انباردارها برای ادای توضیحات ویا رفع اشکال باید در محل شرکت و انبارها حضور داشته باشد.

13) اطمینان حسابرس از توقف ورود و خروج کالا در حین انبار گردانی.

14) اطمینان از اینکه هیچ کالایی 2 بار شمارش نشده باشد.

15)اطمینان از کالاهایی که اصلاً وجود خارجی ندارد و اینکه جزء موجودی کالا هم منظور نگردیده باشد.
منبع: channelz
.

منبع : atairan.com