سبک زندگی – آکا ایران


«انتخاب با شماست»

 

«جری» مدیر یک رستوران است. او همیشه در حالت روحی خوبی به سر می برد. هنگامی که شخصی از او می پرسد که چگونه این روحیه را حفظ می کند، معمولاً پاسخ می دهد: « اگر من کمی بهتر از این می بودم دوقلو می شدم.»

هنگامی که او محل کارش را تغییر می دهد بسیاری از پیشخدمت های رستوران میز کارشان را ترک می کنند تا بتوانند با او از رستورانی دیگر همکاری داشته باشند. چرا؟

برای این که جری ذاتاً یک فرد روحیه دهنده است. اگر کارمندی روز بدی داشته باشد، جری همیشه هست تا به او بگوید که چگونه به جنبه مثبت اوضاع نگاه کند. مشاهده این سبک رفتار، واقعاً کنجکاوی مرا تحریک کرد، بنابراین یک روز سراغ او رفتم و پرسیدم: «من نمی فهمم! هیچکس نمی تواند همیشه آدم مثبتی باشد. تو چطور این کار را می کنی؟»

جری پاسخ داد: « هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم، به خودم می گویم: امروز دو انتخاب دارم. می توانم در حالت روحی خوب باشم و یا می توانم حالت روحی بد را برگزینم. من همیشه حالت روحی خوب را انتخاب می کنم. هر وقت اتفاق بدی رخ می دهد، می توانم انتخاب کنم که نقش قربانی را بازی کنم یا انتخاب کنم که از آن رویداد درسی بگیرم.

هر وقت که شخصی برای شکایت نزد من می آید، می توانم انتخاب کنم که شکایت او را بپذیرم و با انتخاب کنم که روی مثبت زندگی را مورد توجه قرار دهم.»

من اعتراض کردم: «اما این کار همیشه به این سادگی نیست.» جری گفت: همین طور است، کل زندگی انتخاب کردن است. وقتی شما همه موضوعات اضافی و دست و پا گیر را کنار می گذارید، هر موقعیتی، موقعیت انتخاب و تصمیم گیری است. شما می توانید انتخاب کنید که چگونه به موقعیت ها واکنش نشان دهید. شما انتخاب می کنید که افراد چطور حالت روحی شما را تحت تأثیر قرار دهند. شما انتخاب می کنید که در حالت روحی خوب یا بدی باشید. این انتخاب شماست که چطور زندگی کنید.»

طرز فکر شما تنها چیزی است که واقعاً مال شماست و هیچکس نمی تواند آن را کنترل کرده و یا از شما بگیرد. بنابراین اگر بتوانید از آن محافظت کنید سایر امور زندگی ساده تر می شوند.

 

اغلب افراد به همان اندازه احساس خوشبختی می کنند که تصمیم گرفته اند خوشبخت باشند.

«روزولت»

منبع :