این روزها هر رهگذری خیابان قنبر زاده را که به سمت پایین طی می کند، ترافیک سنگین و هیاهوی انسانی آنجا خبر از برگزاری نمایشگاهی را می دهد که شاید بتوان آن را بزرگ ترین واقعه نمایشگاهی هر سال نامید. این جا مصلی تهران، جنب درب دوازدهم، ازدحام جمعیت ،هر رهگذری را به سمت خود سوق می دهد. وارد مصلی که می شوی بیش از هر چیز به نظر می آید که نمایشگاه منابع کنکوری و کتب تست کنکور در حال برگزاری است. تمام مدت از بلندگوها صدایی تورا به سمت ناشران این کتابها فرا می خواند و بروشورهایی که تمام صحن شبستان را پر کرده اند و تمام مدت یاد آوری می کنند که ثبت نام برای کنکور آغاز شده است. اما با این وجود، به نظر می رسد که روش تبلیغاتی این ناشران ،بازدید کنندگان خسته از کار و ترافیک را خسته تر کرده و بازخورد منفی به همراه داشته باشد.نکته جالب تر،لباس های متحد الشکل ، رقابت ها و تقلید های تبلیغاتی تمام ناشران است در برابر تبلیغات قدیمی ترین ناشر کتابهای کنکور و بنیان گذار کلاسهای کنکورکه فقط شامل بنرهای زیبایی در سراسر نمایشگاه و عاری از هرگونه هیاهویی است که این سکوت، بازدید کنندگان را بیش از سایرناشرین به سوی خود جذب می کند. استقبال از این غرفه، تداعی کننده آن است که استراتژی تبلیغاتی که این ناشر برای خود در نظر گرفته است بیش از سایرین بر اساس تحقیقات علمی انجام شده است.
به سمت شبستان که می روی، بنرهای تبلیغاتی بانکها همراه با گروه موسیقی که در زیر این بنرها ایستاه و آهنگ می نوازند، نگاه هر بازدید کننده ای را به سوی خود می کشاند اما سوالی که مطرح می شود ، سنخیت این تبلیغات با آهنگ نواخته شده و مکان قرار گیری این بنرها است.
با این وجود،ورود تکنولوژی های نوین از جمله نصب LCDهای تبلیغاتی درمسیر حرکت بازدیدکنندگان و اکران تبلیغات نمایشگاه به هیاهوی تبلیغاتی آن دامن زده است .

,هیاهوی تبلیغاتی در نمایشگاه کتاب تبلیغات,نمایشگاه کتاب,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


ایستگاه پرازدحام متروی مصلی وگیت های مسافران نیزپر شده است از بنرهای تبلیغاتی بی سر و سامان و بروشورهایی که تقریبا هیچ بازدیدکننده ای از آن استقبال نمی کند.
هنوز هزینه ای برای بروشورهایی که زیر پای مسافران لگد مال می شود و تقریبا هیچ بازخوردی برای ناشرانی که این هزینه را پرداخت کرده اند،برآورد نشده است وطی یک تحقیق میدانی که خبرنگار ام بی ای نیوزاز بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران به عمل آورده است، به نظر می رسد که برای این تبلیغات تقریبا هیچ کمپین علمی اجرا نشده است.

,هیاهوی تبلیغاتی در نمایشگاه کتاب تبلیغات,نمایشگاه کتاب,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


اینجا نمایشگاهی در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی خود است که می توانست با برنامه های تبلیغاتی علمی و هدفمند خود ،سرنوشت یک ساله ناشران را به نفع آنان و جامعه کتاب خوان کشور رقم زند در حالی که بیش از آنکه بتواند این هدف را محقق کند، به سردر گمی مخاطبان خود دامن زده است...

منبع : MBAnews.ir