کودکان ، خواهان یادآوری این مسئله هستند که سالانه هزینه های غیر قابل تصوری صرف تولید انواع سلاحهای هسته ای و غیر هسته ای می شود حال آنکه در سال کودکان بسیاری از گرسنگی ، عدم امکانات بهداشتی ، سوء تغذیه و ... جان خود را از دست می دهند و کسی نگران آنها نیست !

موفقیت
بازاریابی
تاثیرگذار
کودکان
تبلیغات خلاقانه با کمک کودکان/ گزارش تصویری تبلیغات
موفقیت
بازاریابی
تاثیرگذار
کودکان
تبلیغات خلاقانه با کمک کودکان/ گزارش تصویری تبلیغات
موفقیت
بازاریابی
تاثیرگذار
کودکان

منبع : گروه اینترنتی ایران ســــان