احمد شاه دومین پسر محمدعلی شاه و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت در ۱۲سالگی به سلطنت رسید.

 

تا رسیدن او به سن بلوغ وتاج گذاری در تیر ۱۲۹۳، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب السلطنه بودند.

در این گذر تصویری کمتر دیده شده از آخرین پادشاه قاجار به نام احمد شاه قاجار را میبینیم که دیدن آن شاید برای افراد جالب باشد.

عکس های دیدنی از دوران کودکی احمدشاه آخرین شاه قاجار -آکاعکس های دیدنی از دوران کودکی احمدشاه آخرین شاه قاجار -آکا

کودکی احمدشاه

عکس های دیدنی از دوران کودکی احمدشاه آخرین شاه قاجار -آکاعکس های دیدنی از دوران کودکی احمدشاه آخرین شاه قاجار -آکا

عکس های دوران کودکی احمدشاه قاجار

عکس های دیدنی از دوران کودکی احمدشاه آخرین شاه قاجار -آکاعکس های دیدنی از دوران کودکی احمدشاه آخرین شاه قاجار -آکا

 

تصاویری از پوشش زنان ایرانی در دوره قاجار

 

عکس های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

عکسی جالب از حمل ماست در دوران قاجار

 

.

منبع :