پس از قیام عظیم 15 خرداد، رژیم شاه کوشید تا این قیام مردمی را به خارج از مرزهای ایران وصل کرده و بدین ترتیب از اهمیت آن بکاهد؛ لذا در ادعایی که هیچ سندی درمورد آن ارائه نکرد مدعی شد که مخالفان رژیم با دریافت پول از خارج(مشخصا از جمال عبدالناصر) واقعه 15 خرداد را رقم زده اند.

بخش تاریخ و تمدن آکا ایران

آکاایران: توطئه رژیم برای بی اعتبار کردن قیام 15 خرداد

گزارش خنده دار رئیس ساواک؛ انقلابیون پول گرفته اند! (25 خرداد 1342)

اطلاعیه ای امروز پیرامون وقایع اخیر به وسیله تیمسار سرلشکر پاکروان معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در اختیار جراید و خبرگزاری ها گذاشته شد.

پاکروان با اسم بردن از شخصی عرب با نام محمد توفیق القیسی که مبالغی پول به ایران آورده بود تا بین آشوبگران پخش کند ولی دستگیر شده است اظهار داشت: «نکته قابل توجه در اظهارات متهم یعنی محمد توفیق القیسی این است که در طی ماه های گذشته غیر از خود او عده دیگری در طی مسافرت های متعدد به ایران میلیون ها تومان پول به ایران آورده اند. آن چه که محمد توفیق القیسی شخصا در ظرف یک سال اخیر به ایران آورده است بالغ بر 5 میلیون تومان می گردد و این مبلغ را به طرف های تماس خود در تهران تحویل داده است.» [روزنامه اطلاعات ، 25 خرداد 1342 ، صفحه 13]

روزنامه اطلاعات و جدایی دین از سیاست !

روزنامه اطلاعات در سرمقاله 25 خرداد 42 با اشاره به اظهارات اخیر اسدالله علم نوشت : در مقاله «مرتجع کیست» نوشته بودیم این عبارت به هیچ وجه به یک صنف و طبقه بخصوص اطلاق نمی شود زیرا در هر طبقه ای همه جور آدم هست .

در ادامه این مقاله آمده است « در جامعه روحانیت ما نیز همیشه افکار و عقاید مختلف دیده شده است بسیاری از روحانیون مطلقا معتقدند که مرد دین به دنیا کاری ندارد و سرشان به عبادت و تسبیح خودشان گرم است .

بعضی روحانیون بعکس معتقدند که امور دنیا از دین جدا نیست و باید روحانیت در مسائل روز دخالت کند .

تازه بین طرفداران این دو نظر که هیچ وقت عقیده هیچ کدام در جامعه روحانیت بر کرسی ننشسته و طرفداران عقیده دیگر را جلب نکرده است تندرو هست ، کند رو هست ، معتدل هست و افراطی هست .

در ادامه این مقاله می خوانیم « البته یک نکته در عالم روحانیت مورد اتفاق است که عالم روحانی باید اعمال و افعالش صرفا متوجه عالم معنا و منزه از اهواء و جاه طلبی ها و حب و بغض های عالم مادی باشد و آن وقار و طمانینه و جذبه و متانتی که در حرکات و سکنات و در ناصیه اغلب علمای روحانی دیده می شود بر این جنبه و این نکته است»

نویسنده می افزاید «احترام روحانی و روحانیت در جامعه نیز وابسته به همین اصل است یعنی هر چقدر جامعه روحانیت و مرد روحانی از عالم ماده دورتر و به عالم معنی نزدیک تر باشد خود به خود احترام بیشتری جلب می کند» [رک اطلاعات ، 25 خرداد 1342 ، صفحه 2].


توطئه رژیم برای بی اعتبار کردن قیام 15 خرداد -آکاتوطئه

شکنجه گران ساواک چه کسانی بودند؟

قیام

وقایع اتفاق افتاده در روز 5 بهمن

اعتبار

مهم ترین رویدادهای تاریخ ایران در 6 بهمنمنبع :