آکاایران: تازش مغولان به ایران و پیامدهای آن

در سده های میانه ، تهاجمات جهان گشایان صحراگرد به نواحی آباد و متمدن معمولاً باعث خرابی و ویرانی این نواحی می گردید.

فتح ایران به دست سلجوقیان خصوصاً با غارت و تخریب همراه بود (1). سرشت ویرانگرانه ی تهاجم اغزهای بلخ به خراسان در سال های پنجاه سده ی ششم هجری/ دوازدهم میلادی مشهور و انگشت نماست (2). اما فتح ایران به دست مغولان در این کشور نیز مانند سرزمین های دیگر آن چنان خرابی و انحطاطی را به بار آورد که قابل مقایسه با ویرانی های حاصل از تاخت وتازهای اغزها نیست. این ویرانی بر اثر فتوح چنگیزخان که بیش تر اقوام مغول و ترک و دیگر صحراگردان آسیای میانه را تحت فرمان روایی خویش متحد ساخته بود پیش آمد، و نه چندان با قساوت و سبعیت ارتجالی، که با امحای منظم جمعیت غیرنظامی در مجموعه ای از شهرها (بلخ، مرو، نیشابور، هرات، توس، ری، قزوین، همدان، مراغه، اردبیل و غیره) و بایر و ویران کردن کلیه ی نواحی همراه بود. این کشتار عام نظامی کامل بود، به ابتکار و دستور فرماندهان به اجرا گذاشته شد و هدف آن از میان بردن از پیش اندیشیده ی آن عناصر جمعیت که می توانستند در برابر مهاجمان درایستند، ترساندن بقیه و گه گاه، تهیه ی مراتع برای صحراگردان بود.
«ابن اثیر» هجوم مغول را فاجعه ی جهانی عظیمی می داند (3). حتا «جوینی» که تاریخ نگار طرف دار مغولان است، درباره ی قتل عام هایی که بر دست سرداران چنگیزخان صورت گرفته، بدین نتیجه می رسد که: «… هر کجا که صدهزار خلق بود … صد کس نماند» (4). بیش از یک قرن پس از تهاجم مغول، یعنی در سال 740 ق/40-1339م. حمدالله قزوینی، تاریخ نگار و جغرافیانویس، «خرابی (زمان کنونی) را نتیجه ی ظهور دولت مغول و قتل عامی که در آن زمان رفت» می داند و می افزاید که: «و شک نیست که اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثه واقع نشدی، هنوز تدارک پذیر نبودی و جهان با آن حال اول نرفتی که پیش از آن واقع بود» (5). چنین است گواهی معاصران ایام تهاجم مغول.
بدین ترتیب در مورد زوال و انحطاط اقتصادی و فرهنگی ایران و نیز سرزمین های مجاور تردیدی نمی توان کرد. اما تنها در صورتی می توانیم تصویر گویایی از این انحطاط به دست آوریم که اطلاعات پراکنده و مختلفی را که تاریخ نگاران و جغرافیانویسان سده ی هفتم و هشتم هجری/ سیزدهم و چهاردهم میلادی به دست داده اند، گردآوری کرده در کنار هم بگذاریم و آن ها را با آگاهی هایی که از دوره ی پیش از مغول داریم مقایسه کنیم.
نتیجه ی اولین تهاجم مغول، سقوط جمعیت عمدتاً شهری و روستایی به واسطه ی قتل عام و برده و اسیر گرفتن مردم، فرار بقایای جمعیت، و ترک مناطقی بود که در گذشته از جمعیت موج می زدند. منابع عرب و ایرانی، هنگامی که از کشتار عامی که در مجموعه ای از شهرها و نواحی صورت گرفته یاد می کنند، ارقامی گیج کننده به دست می دهند. مثلاً گویند که در تصرف نیشابور در سال 617 ق/ 1220م. تنها یک میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار مرد قتل عام شدند (6). به روایت ابن اثیر، در تسخیر مرو هفتصد هزار تن از مردم شهر کشته شدند (7)، اما جوینی رقم کشتگان را یک میلیون و سیصدهزار تن ذکر می کند (8). در اوایل سال 620 ق/ 1222م. که هرات باری دیگر بر دست مغولان مسخر گشت، گویند که یک میلیون و ششصد هزار تن از اهالی شهر قتل عام گردیدند (9). حمدالله قزوینی شمار کشتگان بغداد در تسخیر این شهر بر دست هلاگو را ششصد هزار تن تعیین می کند (10). منابع در توصیف کشتارهایی که در شهرهای کوچک تر اتفاق افتاده، ارقام کم تری به دست می دهند: در نسا هفتادهزار تن به قتل رسیدند (11)؛ در ناحیه ی بیهق (که شهر عمده ی آن سبزوار بود) هفتادهزار مرده شمارش کردند (12)؛ دوازده هزار تن در تون (قهستان) به هلاکت رسیدند، و قس علی هذا (13).
البته نمی توانیم بپذیریم که همه ی این ارقان کاملاً قابل وثوق باشند. حتا اگر قبول کنیم که این ارقام ساکنان روستاهای اطراف شهر را نیز شامل می شوند، مع ذلک قبول این که در یک اقتصاد فئودالی چنین [تعداد] نفوسی زندگی می کردند دشوار است. اگر چند در این ارقام مبالغه رفته است، اما نباید تصور کرد که همه ی آن ها زاییده ی خیال می باشند. همین که چنین ارقامی در منابع مختلف، خواه آن هایی که سمت و سویی مخالف مغولان داشتند، خواه آن هایی که در جهت موافقت و هواداری از آن ها می رفتند، آمده، حاکی از کشتار توده ی وسیعی می باشد که در مخیله ی معاصران این وقایع تأثیر گذاشته بود. و نیز جای انکار نیست که شهرهایی نظیر «ری» چنان از جمعیت خالی گردیدند که هرگز رونق گذشته ی خود را بازنیافتند و قرن ها نامسکون و ویران باقی ماندند. همچنین باید در نظر داشت که بساری از مردم را به اسارت و بردگی بردند، یا بر اثر بیماری های واگیر یا گرسنگی - که ملازم طبیعی تهاجمات خراجی بودند - از پای درآمدند (14). با در نظر گرفتن همه ی این ها، تردیدی نمی توان کرد که میان سال های 617 ق/ 1220م. و 656 ق/ 1258م. جمعیت ایران چندین بار تقلیل یافت. و از این حیث، نواحی شمالی و شرقی ایران بیش ترین صدمه را دیدند. متأسفانه منابع هیچ گونه ارقام جامعی درباره ی جمعیت ایران پیش و پس از فتوح مغول به دست نمی دهند.
خراسان بیش از بلاد دیگر آسیب دید. یاقوت در دهه ی دوم سده ی هفتم هجری/ سیزدهم میلادی، از رونق و پیش رفت خراسان سخن می گوید (15). بنابر روایت «نسوی»، در طی تهاجم نخست مغولان به خراسان در سال های 20-617 ق/ 23-1220م. کلیه ی شهرها و قلاع ویران گشتند و قسمت اعظم جمعیت، هم در شهرها هم در مناطق روستایی یا هلاک گردیدند یا به بردگی گرفته شدند، در صورتی که جوانان را برای عملیات شهربندان به حشر برده بودند؛ فاتحان هیچ کس را آسوده نگذاشتند (16). جوینی می گوید که «تولوی» در دو - سه ماه بسیاری از نواحی خراسان را چنان ویران ساخت که آن ها را «چون کف دستی» [صاف] گردانید (17). «سیفی» که حدود سال 620 ق/ 1321م. می نوشت، به نقل از سال خوردگانی که شاهد عینی واقعه ی تهاجم مغول به خراسان بودند، می گوید که در ناحیه ی هرات «نه مردمی باقی مانده و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاک» (18) و «از حدود بلخ تا حد دامغان یک سال، پیوسته خلق، گوشت آدمی و سگ و گربه می خوردند (19)، چه چنگیزخانیان جمله انبارها را سوخته بودند» (20).
می توان از روی داستان هایی که سیفی نقل می کند، پی برد که زندگی در ناحیه ی هرات چگونه بوده است: پس از قتل عام سال 617 ق/ 1220م. تنها شانزده نفر در هرات جان به سلامت برده بودند، و اگر فراریان جاهای دیگر را به آن بیافزاییم، شمار کسانی که جان به در برده بودند از چهل تن تجاوز نمی کند (21). و شمار نجات یافتگان روستاهای اطراف هرات از صد نفر بیش تر نبودند (22). سیفی با نقل خاطرات سال خوردگان، داستان های تکان دهنده ای درباره ی شرایط زندگی چهل تن از نجات یافتگان روایت می کند که در خرابه ها و بیغوله های شهر زندگی می کردند (23): آنان نخست از لاشه های جانوران و انسان ها تغذیه می نمودند، سپس به مدت چهار سال، این مشتی مردمی که اتفاقاً جان به در برده بودند توانستند تنها با غارت کاروان هایی که در جاده ها آمد و شد می کردند به حیات خود ادامه دهند؛ و برای این کار نیز گه گاه ناچار می شدند از صد و پنجاه تا هشتصد کیلومتر از هرات دور شوند. در سال 634 ق/ 1236م. که خان بزرگ «اوگدای قاآن» موافقت کرد که شهر هرات را بازسازی کنند و برخی جامه بافانی را که به اسارت برده بودند به این شهر بازگرداند، اینان ناچار گردیدند پیش از همه جویی را که انباشته شده بود پاک کنند و با بستن یوغ گاوآهن به خود، زمین را برای کاشتن غله شخم بزنند، زیرا در روستاهای اطراف هرات نه یک روستایی مانده بود و نه گاوی (24).

 

تازش مغولان به ایران,تازش مغولان,حمله مغولان به ایران

 حمله مغول به ایران

مرزهای امپراتوری مغول در عصر چنگیزخان

به روایت یاقوت (25)، ناحیه ی بلخ در آغاز سده ی هفتم هجری/ سیزدهم میلادی، پیش از تهاجم مغول ثروت فراوان داشت، ابریشم تولید می کرد و غله اش چندان فراوان بود که انبار غله ی خراسان و خوارزم بود. از زندگی شاعر و عارف بزرگ ایران، جلال الدین رومی فرامی گیریم که بلخ در سده ی ششم و اوایل سده ی هفتم هجری/ دوازدهم و اوایل سیزدهم میلادی، حدود دویست هزار سکنه داشت (26). سیاحان و جهان گردانی که از بلخ گذشتند، نظیر چانگ چون، فیلسوف تائوگرای چینی (620 ق/ 1223م.)، مارکوپولو (نیمه ی دوم سده ی هفتم هجری/ سیزدهم میلادی) (29)، و ابن بطوطه (سال های سی سده ی هشتم هجری/ چهاردهم میلادی) (30) به ما خبر می دهند که این شهر و اطراف آن متروک و خالی از سکنه بود.
پس از آن که واحه ی «مرو» سه بار بر دست مغولان ویران گردید (20-618 ق/ 3-1221م.)، کشاورزی و سد رودخانه ی مرغاب از میان رفت، گله های دام را به غارت بردند و غله های آن را تاراج کردند. پس از آن، قتل عام مردم در پی آمد تا این که «در شهر و روستا صد کس نمانده بود و چندان مأکول [= خوراک] که آن چند معدود مغول را وافی باشد، نمانده» (31). در تمامت شهر توس تنها پنجاه خانه مسکون ماند (32). نیشابور پس از کشتار تمامی مردم شهر، به کلی از سکنه خالی و ویران گشت (33)؛ در شهر یک دیوار سالم برجای نماند و نواحی روستایی نیز دستخوش نهب و ویرانی شده بودند (34).
«نزاری» شاعر می گوید که در سال های هفتاد سده ی هفتم هجری/ سیزدهم میلادی بسیاری از روستاهای قهستان هنوز از سکنه خالی بودند و شهر «قاین» هنوز آب نداشت (35)؛ دوازده هزار تن در «تون» کشته شده بودند؛ به فرمان هلاگو کلیه ی اسماعیلیان قهستان قتل عام گردیدند (36).
فتح طبرستان (مازندران) بر دست مغولان بر این ولایت نیز ضایعات سنگینی وارد ساخت. به گفته ی «ابن اسفندیار» مورخ محلی این ناحیه (آغاز سده ی هفتم هجری/ سیزدهم میلادی) «از دینار جاری تا به ملاط که حد طبرستان است به طول و عرض کوه ها کشیده از ری و قومس تا ساحل دریا جمله معمور و دیه ها به یک دیگر متصل بود، چنان که یک بدست [= وجب] زمین خراب و بی منفعت نیافتند» (37). و «جمله ی زمین او ریاض و حدایق که چشم، الا بر سبزه نیفتد» (38). و محصولات این ولایت چنان بود که در کل فصول سال انواع گیاهان تر و تازه و مقدار فراوانی گندم، برنج، گاورس و انواع گوشت طیور و وحوش وجود داشت (39)؛ و «هرگز در او درویشی مدقع چنان که در سایر بلاد باشند، یافت نشود» (40). همین مورخ می گوید که اوضاع ولایت پس از تصرف آن بر دست مغولان پریشان گشت و در سراسر خراسان انبوهی از بردگان طبری به سر می بردند که آنان را از ولایات شان به اسارت برده بودند (41). مورخ محلی، ظهیرالدین مرعشی که حدود سال 875 ق/ 1470م. می نوشت، می گوید که تا زمان وی هنوز خرابه ها و تل های خاکستر ایام تهاجم مغول به این ولایت باقی مانده است (42). یاقوت می نویسد که گرگان - که در مجاورت طبرستان قرار دارد - در آغاز سده ی هفتم هجری/ سیزدهم میلادی ناحیه ای غنی و پر برکت بود و محصولات گرمسیری و گندم و ابریشم فراوان از آن جا برمی خاست. وی در ذکر نمونه ای از ثروت این ناحیه، از ضیعه ای یاد می کند که یک میلیون درهم قیمت داشت و پانصدهزار درهم به اجاره اش داده بودند (43). اما حمدالله قزوینی از ویرانی گرگان بر دست مغولان سخن می گوید و می نویسد که در روزگار وی (741 ق/ 1340م.) مردم اندکی در آن جا زندگی می کنند (44). در فرمانی که «غازان» در مورد کشت زمین های متروک صادر کرد، به زوال شبکه ی آبیاری نیز اشاره نمود.
-----------------------------------------------------------

یادداشت ها:
*) پتروشفسکی، ی. پ.، «اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران در دوره ی ایلخانان»: تاریخ ایران کمبریج، جلد پنجم، گردآورنده: ج. ا. بویل، ترجمه ی حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، 1379، ص 461-456
1) نگاه کنید مثلاً به فخرالدین گرگانی، ویس و رامین (چاپ م. مینوی، 1314)، ص 24-23 (پیش گفتار شاعر درباره ی ویرانی روستاهای واحه ی اصفهان)؛ ابن بلخی، فارسنامه (چاپ لسترنج و ر. نیکلسون، لندن، 1921)، ص 132، 134 (درباره ی ویرانی شیراز).
2) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، چاپ تورنبرگ، ج 11، ص 117؛ راوندی، راحةالصدور، از صفحه ی 180 به بعد
3) ابن اثیر، همان، ج 12، ص 235-233
4) تاریخ جهانگشا، (چاپ محمد قزوینی، لندن - لیدن، 37-1912)، ج1 ، ص17، ترجمه ی بویل (منچستر، 1958)، ج1، ص25
5) نزهةالقلوب، ص 27؛ ترجمه ی لسترنج، ص 34 (به کوشش دبیرسیاقی، ص 28)
6) سیفی، تاریخ نامه ی هرات، (چاپ محمد زبیرالصدیقی، کلکته، 1944)، ص 63. این رقم البته نامحتمل است.
7) این اثیر، ج12، 257
8) جوینی، ج1، ص128. این رقمی است که مؤلف خود اختیار می کند. وی با توجه به این که شمارش اجساد کشتگان سیزده روز طول کشید، و در شبانه روز شمارش صدهزار جسد میسر بود، بدین نتیجه می رسد که جمع کشتگان باید یک میلیون و سیصدهزار تن بوده باشد. نگاه کنید به ترجمه ی انگلیسی بویل، ج1، ص164
9) سیفی، ص60؛ منابع دیگر نیز ارقام مشابهی به دست می دهند. حمدالله قزوینی به ما خبر می دهد که در دوره ی غوریان چهارصد و چهل هزار خانه ی مردم نشین در هرات وجود داشت (نزهةالقلوب، ص 152، به کوشش دبیرسیاقی، ص187، چهارصد و چهل و چار هزار خانه)، یعنی دو میلیون سکنه در این شهر زندگی می کردند، زیرا هر خانه به معنی یک خانواده است. به روایت سیفی (ص 67) در غایله ی مغول صد و نود هزار تن در هرات و ناحیه ی آن سلاح برگرفتند؛ اگر مردان مناسب خدمات نظامی را ده درصد جمعیت در نظر بگیریم، در مورد کل جمعیت و نواحی آن به رقم یک میلیون و نهصدهزار نفر می رسیم.


10) تاریخ گزیده، ص 580 (به اهتمام عبدالحسین نوایی، ص589).
11) نسوی، ص 52 (به تصحیح مجتبا مینوی، ص77)
12) جوینی، ج1، ص138؛ ترجمه ی بویل، ج1، ص175
13) نزهةالقلوب، ص5-54؛ کلاویخو (Diary of visit to the court of Timur, 1881)، ویرایش ا. اسرزنوسکی، ص187
14) بنابر ذیل نویس تاریخ سیستان (چاپ ملک الشعرای بهار، 1314، ص396) کمابیش صد هزار آدمی از قحطی و درد پای و دهان و دندان (فساد خون؟) در محاصره ی سیستان (زرنگ) در سال 632 ق/ 5-1234م. هلاک شدند.
15) معجم البلدان، (چاپ ف. وستنفلد، لایپزیک، 70-1866)، همه جا، تحت اسامی شهرها و نواحی خراسان؛ در این جا از جمله شمار روستاهای نواحی نیز به دست داده شده. تنها در ناحیه ی توس حدود هزار روستا وجود داشت (همان کتاب، ج3، ص560).
16) نسوی، ص 4-52 (تصحیح مجتبا مینوی، ص 81-77).
17) جوینی، ج1، ص119؛ ترجمه ی بویل، ج1، ص152
18) سیفی، ص83
19) 618 ق/ 21-1220م.
20) سیفی، ص87
21) سیفی، ص83
22) همان، ص183-182
23) همان، ص90-89. برای جزیات بیش تر نگاه کنید به: ی. پتروشفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه ی کریم کشاورز، ج1، ص128
24) سیفی، ص111-110
25) معجم البلدان، ج1، ص713
26) افلاکی، مناقب العارفین (ترجمه ی هوار، 1918)، ج1، ص15
27) جوینی، ج1، ص5-103؛ ترجمه ی بویل، ص 133-130
28) چانگ چون، ص111
29) مارکوپولو، ترجمه ی یول، ج1، ص158
30) ابن بطوطه، ج3، ص58 (ترجمه ی محمدعلی موحد، ج1، ص431)
31) جوینی، ج1، ص132-125؛ ترجمه ی بویل، ج1، ص 168-159
32) همان، ج2، ص238؛ ترجمه ی بویل، ج2، ص501
33) همان، ج1، ص140-133؛ ترجمه ی بویل، ج1، ص178-169
34) معجم البلدان، ص3، ص230؛ ج4، ص859
35) نزاری، کلیات، نسخه ی خطی در انستیتو زبان و ادبیات آکادمی علم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیک، شماره100 (دست نویس 972 ق/ 5-1564م.) I292a.
36) جوینی، ج3، ص227؛ ترجمه ی بویل، ج2، ص724
37) تاریخ طبرستان، ویرایش عباس اقبال، 1320، ج1، ص74
38) همان، ج1، ص74
39) همان جا
40) همان، ج1، ص81
41) ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ترجمه ی خلاصه شده ی انگلیسی ادوارد براون، انتشارات اوقاف گیب، (لیدن- لندن، 1905)، ص 258
42) ظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، (چاپ ب. دورن، سن پترزبورگ، 1850)، ص264
43) معجم البلدان، ج1، ص49
44) نزهةالقلوب، ص159 (به کوشش دبیرسیاقی، ص 197).

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران