آکاایران: تصاویری از کهن ترین حمام شهر قزوین

آکاایران: حمام قَجَر یکی از کهن ترین و بزرگ ترین گرمابه های شهر قزوین است که در خیابان عبید زاکانی این شهر واقع شده است. این بنا به دستور شاه عباس صفوی در سال 1057 ه.ق توسط امیر گونه خان قاجار قزوینی از سرداران شاه عباس ساخته شد است.

کهن ترین حمام

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

کهن ترین حمام ایران

 

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

قدیمی ترین حمام

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

حمام های قدیمی

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

کهن ترین حمام

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

قدیمی ترین حمام

 

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

کهن ترین حمام

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

قدیمی ترین حمام

 
کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

قدیمی ترین حمام

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

کهن ترین حمام ایران

 

کهن ترین حمام,قدیمی ترین حمام,حمام های قدیمی

کهن ترین حمام

 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران