20 سال مواضع امام خمینی را بخوانید!

به نقل از آکاایران: مواضع امام خمینی(ره) درمقطع زمانی 40-1320 درمخالفت بارژیم پهلوی دوم رابه عواملی همچون تجربه تاریخی عملکرد فرهنگ ومذهب ستیزانه مدرنیست ها دردوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذکور وعوامل نوسازو تصمیم گیران سیاسی دردوران پهلوی وهمچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی وتلاش برای تحکیم استبداد درالگوی مذکور و قرائت منحرفانه ای ازنوسازی دراین دوران نسبت داد.

موضع امام خمینی

امام خمینی(ره) حکومت شاه راحکومتی تحمیلی (که ازسوی متفقین به کشورتحمیل شده بود) وغیرقانونی (که مشروعیت آن نه براساس شرع ونه براساس قانون اساسی بود) می دانست.ایشان به دلیل اینکه احساس می کردساختارسیاسی - اداری کشورهیچ گونه تغییری با دوران رضاخان نکرده است ، همواره از تداوم استبداد رضاخانی وتداوم خط فکری هواداران مکتب مدرنیزاسیون درکشور،که به نظر وی جاده صاف کن ورود استعمار به کشور و عامل اصلی انهدام هویت ملی ومذهبی کشوربودند، نگران بود. به طوری که درسال1323، یعنی سه سال بعد ازبه قدرت رسیدن شاه، درکتاب کشف الاسرارنسبت به تداوم حکومت عمال دیکتاتوری رضاخانی هشداردادوخواستارتغییر اساسی درساختارومناسبات سیاسی،اقتصادی وفرهنگی گذشته شد.

وی تصفیه وسیع همه عوامل رژیم گذشته،تغییرقوانین ظالمانه گذشته واصلاح وپاکسازی ابزارها و مجاری فرهنگی دولت واصلاح ارتش راخواستارشد واعلام کردکه:

« باید این کشورهمه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیندوگرنه فاتحه آن را باید خواند»(1)

او هم چنین دراولین اعلامیه مبارزاتی خود به تاریخ 15/2/1323، ضمن فراخواندن مسلمانان به قیام برای خدا به جای قیام برای شخص وضمن انتقاد از ترک قیام الله می نویسد:

« قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کندکه نسل آنهارا دستخوش شهوت خودکند...قیام برای نفس است که چادرعفت را ازسر زنهای عفیف مسلمان برداشت وآلان هم این امرخلاف دین وقانون درمملکت جاری است وکسی برعلیه آن سخن نمی گوید... قیام برای خود است که مجال به بعضی ازاین وکلای قاچاق داده که در پارلمان برعلیه دین و روحانیت هرچه می خواهند بگویندوکسی نفس نکشد.»(2)

« باید این کشورهمه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیندوگرنه فاتحه آن را باید خواند»

وی درادامه گفتارخودخطاب به علما، روحانیون،دانشمندان،گویندگان و وطن خواهان می افزاید:

«امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته وبرای قیام اصلاحی بهترین روز است...»(3)

وی درخاتمه پیش بینی می کندکه درصورت ترک قیام وتداوم تفرقه بین مسلمانان،روزگارآنها از روزگار رضاخان سخت ترخواهدشد.

این مطالب وسخنان نشان می دهدکه ازهمان ابتدا امام(ره) به دنبال فرصت هایی بود تا با رژیمی که آن را ادامه رژیم نامشروع وغیرقانونی و وابسته می دانست برخوردکند.

امام(ره) که خود درآن زمان یکی از استادان حوزه به شمارمی رفت.به منظورتثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی دردرسهای ایشان شرکت می کرد وآیت الله بروجردی نیزایشان راجزو مشاوران نزدیک خود قرارداد ودرجلسات بحث،درباره مسائل مهم سیاسی ازایشان نظرخواهی می کرد.ایشان همچنین تحت عنوان "هیئت مصلحین " از سوی آیت الله بروجردی مامور سروسامان دادن به حوزه ها شد.

امام دراین سالها هم چنین باآیت الله کاشانی مراوده داشت؛ به طوری که نزدیکان آیت الله کاشانی اظهارمی دارندکه امام بارهافرزندش مرحوم حاج آقامصطفی رابه نزدایشان می فرستاد و پیامهای شفاهی وکتبی ایشان رامبادله می کرد.

مواضع امام خمینی,موضع امام خمینی,موضع گیری امام خمینی

 مواضع امام خمینی

دربهمن ماه 1327شاه ازترورجان سالم به دربرد ودرصددتشکیل مجلس موسسان برآمدکه براساس آن قراربود تغییراتی درمواد قانون اساسی به وجودآید وقدرت واختیارات شاه افزایش یابد.شاه که با دستگیری وتبعید آیت الله کاشانی ونیزانحلال حزب توده موانع را از سر راه خودبرداشته بود،برای اطلاع ازنظرآیت الله بروجردی درموردتشکیل مجلس موسسان وجلب موافقت یامطمئن شدن ازعدم مخالفت ایشان،وزیرکشور(دکترمنوچهراقبال)را ازسوی خودبه دیدارآیت الله بروجردی فرستادتابااو گفت وگوکند.

به نوشته یکی ازمورخان،امام به دعوت آیت الله بروجردی دراین گفتگوشرکت کرد و به وزیرکشور چنین اظهارداشت:

« مابه شما هرگزاجازه چنین تغییروتبدیل رادرقانون اساسی نمی دهیم؛ زیرا این گونه تغییرافتتاحیه ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشورخواهد شدوبه دولت فرصت خواهددادکه هروقت هرطورکه سیاست ومنافع او اقتضا می کنددرقانون اساسی دست ببرد...»(4)

هرچنددرنهایت آیت الله بروجرودی عدم مخالفت خودراباتشکیل مجلس موسسان به شرط آنکه درامور دیانت تعرضی نکند، اعلام داشت، این موضوع به خوبی حساسیت امام خمینی(ره) رادرمقابل شکل گیری دولت مطلقه ای ازنوع رضاخان نشان می دهد.

امام خمینی(ره)درخلال سالهای نهضت ملی نفت ضمن مکاتبه باآیت الله کاشانی،ازوی می خواهد که برای جنبه دینی نهضت ،اهمیت بیشتری قایل شود وازاینکه به جای تقویت جنبه مذهبی برجنبه سیاسی تاکید دارد از وی انتقاد می کندواز وی می خواهد که برای دین کارکند نه اینکه سیاستمدارشود.امام باوجوداین انتقادات معتقد بودکه آقای کاشانی برای اسلام کارمی کردوهدفش پیاده کردن اسلام درایران بود.

هرچنددرنهایت آیت الله بروجرودی عدم مخالفت خودراباتشکیل مجلس موسسان به شرط آنکه درامور دیانت تعرضی نکند، اعلام داشت، این موضوع به خوبی حساسیت امام خمینی(ره) رادرمقابل شکل گیری دولت مطلقه ای ازنوع رضاخان نشان می دهد

امادرمجموع امام به پیروی ازآیت الله بروجردی درخصوص واقعه ملی شدن نفت سکوت کرد.امام هم چنین بعدها ازمصدق انتقاد می کندومی گوید:

« او(دکترمصدق)برای مملکت می خواست خدمت بکندلکن اشتباه هم داشت یکی ازاشتباهاتش این بودکه آن وقتی که قدرت دستش آمد این(محمدرضاشاه) راخفه اش نکرد که تمام کندقضیه را.

اشتباه دیگراینکه مجلس را ایشان منحل کرد ویکی یکی وکلارا وادارکردکه بروید استعفابدهید.وقتی استعفادادندیک طریق قانونی برای شاه پیدا شدوآنکه بعدازاینکه مجلس نیست،تعیین نخست وزیر با شاه است. شاه تعیین کردنخست وزیر را ،این اشتباهی بودکه ازدکترواقع شدودنبال او،این امررادوباره برگرداندند به ایران،به قول بعضی "محمدرضاشاه" رفت و"رضاشاه " آمد.»(5)

امام درسال 1332 به هنگام تدریس خارج فقه وقتی به بحث تقیه رسید رساله ای مستقل وکم حجم دراین باره تالیف کردکه درآن،ضمن اشاره به معنی اصلی تقیه،که تاحدودی بامعنای رایج ومصطلح آن درمیان خواص وعوام مغایربود تاکید کردکه تقیه برای حفظ دین است نه محوآن و براین اساس خواستاراجتناب ازتقیه درمقابل اقدامات اسلام ستیزی نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون شد.

مواضع امام خمینی,موضع امام خمینی,موضع گیری امام خمینی

 مواضع 20ساله امام خمینی

درآذرماه 1338،"لایحه تحدید مالکیت" به منظورفراهم آوردن مقدمات اصلاحات ارضی به مجلس برده شد. این امردرگرماگرم مبارزات انتخاباتی آمریکا به منظورکاهش فشارهای سیاسی آمریکابر ایران مبنی برلزوم اصلاحات سیاسی اقتصادی درایران بود. آیت الله بروجردی طی نامه ای این لایحه راخلاف اسلام وشریعت دانست. شاه درسال 39 طی نامه تندی خطاب به آیت الله بروجردی یادآورشدکه:«مادستورداده ایم قانون اصلاحات ارضی،مثل سایرممالک اسلامی اجراشود.»به دنبال این نامه آیت الله بروجردی به منظورارائه پاسخ مناسب به نامه شاه،ازچندنفرازبزرگان حوزه ازجمله امام خمینی(ره) دعوت کردتادرجلسه مشورتی شرکت کنند که امام دراین جلسه ضمن اعتراض به جمله  "مادستورداده ایم" پیشنهاد کردکه شمانیزقاطعانه بنویسید:«این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید مادستورداده ایم.کشورمشروطه است ومجلس دارد.»(6) حدود یک سال بعدآیت الله بروجردی درگذشت وفصل جدیدی درمبارزات امام خمینی(ره) آغازشد.

یک جمع بندی ازمواضع امام دراین مقطع(1320-1340) نشان می دهد که امام ازهمان ابتدا با پیش فرض اینکه رژیم پهلوی دوم فاقد مشروعیت قانونی واسلامی می باشد وتداوم رژیم مستبد رضاخانی است همواره نسبت به آن به دیده تردید می نگریست وازتثبیت مجدد دیکتاتوری که می توانست زمینه فعالیت نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون رادرکشورفراهم آوردو باردیگرفرهنگ وارزشهای اسلامی واستقلال کشور راموردهجوم قراردهد،بیمناک بود.به همین دلیل ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون،روشنفکران دینی ومردم واستفاده ازفرصتها برای جلوگیری ازپای گرفتن مجدد"استبداد شبه مدرن" بشدت درمقابل اقدامات شاه،که به این منظورانجام می شد،موضعگیری می کردکه نمونه آن رامی توان درموضعگیری های اودرقبال اقدامات شاه برای تشکیل مجلس موسسان وتغییرقانون اساسی، برخوردشاه بامخالفین،تلاشهای شاه برای پیاده کردن اصلاحات دیکته شده ازسوی آمریکا،و حمایت های شاه ازصهیونیست هاوبهاییان درکشوردانست،همچنین حمایت غیرمستقیم ازمخالفین شاه ونهضت ملی نفت رانیزدراین جهت می توان ارزیابی کرد.

امام احساس می کردباافزایش قدرت سیاسی شاه وسرکوب آزادیهای سیاسی،زمینه اصلی برای جولان تفکرشبه مدرنیستی درکشورفراهم خواهدآمدوبنابراین به شدت درمقابل سقوط اولین سنگرایستادگی می کرد.این تلاش درسالهای بعدازفوت آیت الله بروجردی به شکل منسجم تری خودرا نشان داد.

منابع:

1- روح اله موسوی خمینی،کشف الاسرار،تهران:پیام اسلام،بی تا،صص287-276.

2- امام خمینی،صحیفه نور،ج1،تهران:سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،صص26-24

3- همان

4- حمید روحانی،بررسی وتحلیلی ازنهضت امام خمینی،ج1،تهران:بی نا،1356،ص102

5- امام خمینی،صحیفه نور،ج3،همان،ص 36.

6- یحیی فوزی تویسرکانی،مذهب ومدرنیزاسیون درایران ، تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی،1380.

علی جان مرادی جو

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران