عزیمت یهودیان از طریق تهران به فلسطین

سندی از عزیمت دادن یهودیان از طریق تهران به سرزمین فلسطین جهت صیهون سازی اراضی اشغالی توسط دولت پهلوی

رفتن یهودیان به فلسطین

در ساعت 1800 تاریخ فوق یکی از کلیمیان ساکن کامیاران ضمن مذاکره خصوصی اظهار داشت کلیمیانی که از شهرستانها به تهران جهت عزیمت به فلسطین می روند قبلاً در منزلی که از طرف دولت اسرائیل جهت آنان در تهران تهیه شده وارد و تمام مخارج آنان پرداخت می شود لکن اظهار کننده از آدرس محل مذکور اظهار بی اطلاعی نمود. فقط اسم محل سکونت را (بهشتی) قلمداد می کرد.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی اکاایران