روایتی از شجاعت آیت الله طالقانی

آکاایران: از خصوصیات بارز آیت الله طالقانی استقامت و عظمت روح ایشان بود که همه را در برابر او به خضوع و خشوع وا می داشت.

 آیت الله طالقانی

یکی از همبندان ایشان (محمد حسین میر ابوالقاسمی) در زندان در خاطراتش می گوید: "در زندان بودیم. یک روز آمدند بین میله های اتاق ملاقات توری نصب کنند. یکی از دوستان ما –خدا رحمتش کند- مرحوم علی بابایی خیلی ناراحت شد و با استواری که توری را آورده بود گلاویز شد که این کار را نکن. استوار گوش نکرد و گفت: رئیس مان به ما دستور داده. به آقا خبر دادیم. آمدند روی سکوی مشرف به حیاط زندان شماره 4 ایستادند. استوار هم در وسط حیاط بود، صدایش زد و به او گفت: می خواهی چه کار کنی؟ گفت: آقا به ما دستور دادند که توری را بین میله های اتاق نصب کنیم (منظور این بود که زندانی نتواند با ملاقات کننده اش ارتباط پیدا کند). فرمدند: چه کسی به شما گفته؟ گفت: رئیس مان. گفت: رئیس تان غلط کرد. رئیس رئیس تان (رئیس ساواک) هم غلط کرده، رئیس رئیس رئیس تان (شاه) هم غلط کرده. او هم توری را برداشت و رفت."

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران