مهمترین مشغله فکری احمد شاه، نه سیاست که ثروت اندوزی بود.

آکاایران: هنگامی که فاتحان تهران، محمدعلی شاه را روانه تبعید می کردند، پادشاه معزول به دلیل علاقه زیادی که به پسرش احمد شاه نصیحت کرد ثروت اندوزی را مهمترین اولویت زندگی خود قرار دهد.

سیروس غنی درباره رابطه محمدعلی شاه و احمد شاه می نویسد: " محمدعلی شاه پسر نوجوان خود را سخت دوست می داشت و هنگامی که ناچار شد ترک وطن گوید پیشنهاد کرد فرزندش را همراه خود به تبعید ببرد؛ تعهد هم سپرده بود که وقتی به سن بلوغ رسید او را پس فرستد که بر تخت سلطنت نشیند. مذاکرات مفصلی با سران شورش به عمل آمد و عاقبت پسر مجبور شد در ایران بماند.

از شواهد موجود برمی آید که خاطرات تلخ کودکی و خلع پدر از پادشاهی و تبعیدش به خارج، احمد شاه را به صورت آدمی بسیار بدبین و منفی درآورد که هیچ گونه دلبستگی واقعی به سرزمین اجدادی خود نداشت. مشغله فکری اش بیش از هر چیز گردآوری ثروت بود.

پدرش به او نصیحت کرده بود مواظب تزلزل رای هموطنانش باشد، چه بسا که او را هم کنار گذارند. پس باید مکنتی به هم بزند و برای روز مبادا پول بیندوزد.

از شواهد موجود برمی آید که خاطرات تلخ کودکی و خلع پدر از پادشاهی و تبعیدش به خارج، احمد شاه را به صورت آدمی بسیار بدبین و منفی درآورد که هیچ گونه دلبستگی واقعی به سرزمین اجدادی خود نداشت

احمد شاه در نوجوانی شروع به احتکار غلات کرد. در اوایل 1919 در بورس پاریس به خرید و فروش سهام پرداخت.

مارلینگ وزیر مختار انگلیس درباره او گفته است:احمد شاه همواره امیدوار بود به ثروتی بادآورده در بورس پاریس دست یابد

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی اکاایران