به نقل از آکاایران: قلمدان، جعبه مانندی است از جنس چوب٬ مقوا یا پاپیه ماشه که برای نگهداری قلم های مخصوص خوشنویسی و دیگر ابزار کتابت به کار می رود. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع قلمدان های استخوانی را مشاهده کنید.

قلمدان استخوانی

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

ساخت قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

خرید قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

ساخت قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

خرید قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان استخوان شتر

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان استخوان شتر

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

انواع قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان استخوانی

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

خرید قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

ساخت قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان استخوان شتر

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

خرید قلمدان

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

قلمدان استخوانی

قلمدان,قلمدان سازی,قلمدان نگاری

خرید قلمدان

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران