Related image

درجه‌های سپاه پاسداران

درجه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروها
نیروهای زمینی،
 
هوافضا و قدس
نیروی دریایی
ارتشبد پاسدار دریابد پاسدار
سپهبد پاسدار دریاسالار پاسدار
سرلشکر پاسدار دریابان پاسدار
سرتیپ پاسدار دریادار پاسدار
سرتیپ دوم پاسدار دریادار دوم پاسدار
سرهنگ پاسدار ناوسالار یکم پاسدار
سرهنگ دوم پاسدار ناوسالار دوم پاسدار
سرگرد پاسدار ناوسالار سوم پاسدار
سروان پاسدار ناوسروان پاسدار
ستوان یکم پاسدار ناوبان یکم پاسدار
ستوان دوم پاسدار ناوبان دوم پاسدار
ستوان سوم پاسدار ناوبان سوم پاسدار
رزم‌دار یکم پاسدار ناودار یکم پاسدار
رزم‌دار دوم پاسدار ناودار دوم پاسدار
رزم‌آور یکم پاسدار ناویار یکم پاسدار
رزم‌آور دوم پاسدار ناویار دوم پاسدار
رزم‌آور سوم پاسدار ناویار سوم پاسدار
رزم‌یار سرناوی
سرباز ناوی


ترتیب و تطبیق درجات میان نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت زیر است:

درجه‌های فرماندهان - سرداران و افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران
ارتشبد پاسدار / دریابد پاسدار سپهبد پاسدار / دریاسالار پاسدار سرلشکر پاسدار/ دریابان پاسدار سرتیپ پاسدار/ دریادار پاسدار سرتیپ دوم پاسدار/ دریادار دوم پاسدار سرهنگ پاسدار/ ناوسالار یکم پاسدار سرهنگ دوم پاسدار/ ناوسالار دوم پاسدار سرگرد پاسدار/ ناوسالار سوم پاسدار سروان پاسدار/ ناوسروان پاسدار ستوان یکم پاسدار/ ناوبان یکم پاسدار ستوان دوم پاسدار/ ناوبان دوم پاسدار ستوان سوم پاسدار/ ناوبان سوم پاسدار
درجات نظامی سپاه سردار درجات نظامی آمریکا
درجات نظامی ارتش شاهنشاهی
درجات نظامی ارتش آمریکا
درجات نظامی ارتش آلمان نازی
درجات نظامی سپاه
درجات نظامی ارتش روسیه
درجات نظامی به انگلیسی
درجات نظامی ارتش ایران
درجات نظامی
درجات نظامی نیروی دریایی
درجه نظامی ایران
درجه‌های درجه‌داران و سربازان وظیفهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران
رزم‌دار یکم/ ناودار یکم رزم‌دار دوم/ ناودار دوم رزم‌آور یکم/ ناویار یکم رزم‌آور دوم/ ناویار دوم رزم‌آور سوم/ ناویار سوم رزم‌یار/ سرناوی سرباز یکم/ ناوی یکم سرباز دوم/ ناوی دوم سرباز/ ناوی
درجه نظامی ذوالفقار
درجه نظامی شاه
درجه نظامی به انگلیسی
درجه نظامی در قشون قاجار
درجه نظامی سپاه
درجه نظامی ارتش
درجه نظامی آمریکا
درجه نظامی
درجه افراد سپاهی

البته شایان ذکر است که پس از تغییراتی که سرلشکر جعفری در ساختار سپاه دادند درجات بر اساس شایستگی به افراد واگذار می‌شوند و بر اساس نظام حاکم بر ارتشها انتصاب صورت نمی‌گیرد. این مطلب از آنجا آغاز گردید که نیروی‌های قدیمی سپاه محکوم به بازنشستگی شده و فاصله سنی میان افراد جدید الورود و جایگاه‌های خدمتی نبود به همین دلیل این مدل انتصاب درجه بعنوان روشی جدید در سپاه گنجانده شد.