آکاایران: همانطور که میدانید، دیدن خواب و تعبیر خواب بستگی به خیلی عوامل دارد. مثلا زمان دیدن خواب و.. ولی تعبیر خواب شپش و با تعبیر کشتن شپش و مفاهیم کلی از تعبیر خواب شپش در سر دختر با مطلب امروز ما همراه باشید.

تعبیر خواب شپش در سر دختر

<>

تعبیر خواب شپش

احساس بی اهمیت بودن، پروسه خودکار و بی احساس حیات، غرایز سرد و بی احساس همگی از نشانه های دیدن حشرات در خواب هستند. با توجه به این نمادها شپش ها و انگل ها بیانگر افکار و عاداتی هستند که صرفاً خود خواهانه بوده و با خطر و ریسک سلامتی همراه است.

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و …

مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد. یکی از معبران نوشته شپش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی

اگر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار بیننده خواب را بگزند بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند.

به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست بلکه گویای شدت مزاحمت است.

تعبیر خواب شپش 

<>

تعبیر خواب شپش در سر دختر  جدید 98 -گهرتعبیر خواب شپش در سر دختر  جدید 98 -گهر

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن شپش در خواب، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانی های دیگر است.
  • دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب، نشانه قحطی و زیان های دیگر مالی است.
  • دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید شپش می گیرید، نشانه آن است که به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید.
برایت می گوید: دیدن شپش در خواب، بیانگر آن است که از موضوعى خشمگین و عصبانى می شوید.
.

منبع : gahar.ir