آکاایران: قانون نحوه اجرای اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آکاایران: قانون نحوه اجرای اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


فصل اول - تشکیلات کمیسیون 
ماده 1- تشکیلات کمیسیون اصل نود، که براساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد0 الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلا از نمایندگان خواهد بودو طبق آییننامه داخلی انجام وظیفه می نماید0 
ب - واحد دفتر که افراد آن از طرف هیات رئیسه مجلس معین میشوند حدودوظایف و اختیارات کارکنان واحد بوسیله هیات رئیسه کمیسیون تعیین میشود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند0 تبصره - هیات رئیسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هریک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد0 
فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون 
ماده 2- علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64 ،این کمیسیون میتواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیما با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون و اعلام آن ،دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه رابه کمیسیون اعلام نمایدو در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگوئی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد0 
تبصره 1- هربخش میتواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند ازشاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت 0 
تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن ،ثبت و در اختیار هیات رئیسه کمیسیون قراردهد0 
ماده 3- چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد ، کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رئیسه کمیسیون اعزام نماید0 دراین صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هرجهت با آنان معمول دارند0 
تبصره - بازرس یا بازرسان اعزامی میتوانند در صورت لزوم فردیا افراد متخصصی را هرچند غیر نماینده باشد، با تصویب هیات رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید0 
ماده 4- بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش ماموریت خود را بانضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند با امضاء ، حداکثر ظرف مدتی که هیات رئیسه کمیسیون معین مینماید تسلیم کمیسیون نمایند0 
ماده 5- کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه وقضائیه باشد رسیدگی می نماید0 
تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را مینماید0 دادگاه مکلف پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد0 
ماده 6- تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول یا مامور متخلف ازنظر رسیدگی تاثیری نخواهد داشت 0 
ماده 7- مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتی که عمدا جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند ،موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد0 
ماده 8- رسانه های عمومی از قبیل صداو سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشدو کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام میکند بدون هرنوع تغییرو تفسیری به اطلاع عامه برسانند0متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهدشد0 
ماده 9- کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن ملغی خواهد شد0 
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبانماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0 
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

منبع :