به نقل از آکاایران: سازهای بادی برنجی دسته ای از سازهای بادی ارکستر سمفونیک، از دستهٔ شیپورها است که سابقاً از مس ساخته می شد و امروزه از برنج ساخته می شود. در این دسته از سازها تولید صدا از طریق لرزش سریع لب های نوازنده در درون کاسه دهنی حاصل می شود مانند ترومپت، ترومبون و توبا. جنس ساز های این خانواده همگی بدون استثنا از برنج (آلیاژی از مس) می باشد .در این ساز ها صدا توسط ارتعاش لب های نوازنده تولید می شود. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع سازهای بادی برنجی مشاهده کنید.

ساز بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

خرید سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

خرید سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

ساز بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

خرید سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

ساز بادی برنجی

سازهای بادی برنجی,ساز بادی برنجی,انواع سازهای بادی برنجی

گردوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران