به نقل از آکاایران: گیتار بیس نوعی ساز زهی است که صدایش به وسیلهٔ یک تقویت کنندهٔ الکتریکی تقویت می شود. این ساز که برای تولید صداهایی با فرکانس و تُن پایین استفاده می شود، از نظر ظاهری بسیار شبیه به گیتار الکتریک است

خرید گیتار باس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

انواع گیتار باس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

مدل های گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

خرید گیتار باس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

مدل های گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار باس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

مدل های گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار باس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

مدل های گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

گیتار بیس

گیتار باس,گیتار بیس,خرید گیتار بیس

مدل های گیتار بیس

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران