آکاایران: ماجد ماجد اسم پسرانه است، معنی ماجد: (عربی) دارای مجد و بزرگی، بزرگوار. مادیار مادیار اسم پسرانه است، معنی مادیار: (ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر.
مارتیا مارتیا اسم پسرانه است، معنی مارتیا: (پهلوی) 1- آدمی، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبهی بیستون، منسوب به داریوش اوّل.
ماردین ماردین اسم پسرانه است، معنی ماردین: 1- نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنهی جنوبی قراجه داغ واقع است؛ 2- (اَعلام) جزیره مشرف بر دُنیسرودارا.
مازیار مازیار اسم پسرانه است، معنی مازیار: (= ماه ایزدیار، مازدیار) 1- صاحبِ کوه ماز؛ 2- (اَعلام) پسر ونداد هرمز از فرزندان سوخرای بزرگ، وی از سال 208 هجری قمری از جانب مأمون حاکم طبرستان، رویان و دماوند شد و در اندک مدتی سراسر طبرستان را به تصرف درآورد وی از سال 224 هجری قمری به دستیاری افشین از فرمان خلیفه سرپیچید و با بابک خرمدین پیمان بست. ولی کوهیار برادر وی به امید اینکه خود بر طبرستان حکومت کند وسایل دستگیری مازیار را به دست عمال خلیفه فراهم ساخت. مازیار به سال 255 هجری قمری در بغداد به قتل رسید.
ماشاءالله ماشاءالله اسم پسرانه است، معنی ماشاءالله: (عربی) 1- (شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد، (برگرفته از قرآن کریم) 2- (به مجاز) هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته میشود، چشمِ بد دور؛ 3- (اَعلام) ماشاءالله: [حدود 200 هجری] دانشمند یهودی ایرانی، مؤلف کتابهایی در احکام نجوم، که به لاتینی ترجمه شده است و قدیمی ترین کتاب موجود دربارهی قیمت کالاها به زبان عربی است.
ماکان ماکان اسم پسرانه است، معنی ماکان: (عربی) 1- (در قدیم) آنچه بوده است؛ 2- (اَعلام) نام پسر کاکی از سران دیالمه [قرن 3و 4 هجری] که در آغاز نزد ابوالحسین ناصر در گرگان بسر میبرد و از سران با نفوذ او بود و مدتی از جانب وی بر «تمیشه» حکومت میکرد.
مالک مالک اسم پسرانه است، معنی مالک: (عربی) 1- آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ 2- آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد؛ 3- از نام ها و صفات خداوند؛ 4- (در ادیان) ملک الموت گیرندهی جان؛ 5- (اَعلام) 1) مالکِ اشتر: [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص) و سردار حضرت علی(ع) در جنگهای جمل و صفین. در هنگام عزیمت به مصر به عنوان والی آن سرزمین، به دست مخالفان مسموم شد؛ 2) مالک ابن انس: [93-179 قمری] فقیه مسلمان از مردم مدینه، بنیانگذار مذهب مالکی، مذهب های اهل سنت، مؤلف کتاب اَلمُوَطا، که اساس مذهب مالکی است. 3) مالک ابن عوف: [قرن اول هجری] از صحابهی پیامبر اسلام (ص)، که در جنگ های شام کشته شد؛ 4) مالک دینار: (= مالک ابن دینار) [قرن 2 هجری] از زاهدان معروف مسلمان در بصره که در پارسایی ضرب المثل شده است.
مانی مانی اسم پسرانه است، معنی مانی: 1- مانی (در لغت) به معنی «اندیشمند» است؛ 2- (اَعلام) [215-276 میلادی] بنیان گذار آئین مانوی، وی پسر «فاتک» بود و در ایام جوانی به آموختن علوم و حکمت و غور و مطالعه در ادیان زرتشتی و عیسوی و سایر دین های زمان خویش پرداخت و در 24 سالگی ادعای پیامبری کرد و آئین خود را آشکار ساخت. آموزه های خود را در کتابی به نام شاپورگان نوشت و به نزد شاپور اول ساسانی برد و مورد پذیرش او قرار گرفت. ولی بعداً شاپور او را تبعید کرد و مانی به هند، تبت و چین رفت. در زمان هرمز به ایران بازگشت [272 میلادی] و مورد پذیرش شاه قرار گرفت و به انتشار آیین خود پرداخت. ولی بهرام اول جانشین هرمز او را دستگیر و محاکمه کرد و کشت. از کتابهای دیگر مانی ارژنگ بوده است.
ماهان ماهان اسم پسرانه است، معنی ماهان: (اَعلام) 1) نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد؛ 2) نام یکی از شهرهای استان کرمان؛ 3) نام دشت بزرگی در مغربِ تبریز.
ماهد ماهد اسم پسرانه است، معنی ماهد: 1- گسترنده، گستراننده؛ 2- نامی از نامهای باری تعالی.
ماهر ماهر اسم پسرانه است، معنی ماهر: (عربی) آن که در انجام کار و فن هنری استاد باشد و آن را بخوبی انجام دهد، حاذق، چیره دست.
ماهور
ماهیار ماهیار اسم پسرانه است، معنی ماهیار: (اَعلام) (در شاهنامه) 1) یکی از دو وزیر دارا و از قاتلان او، که خود او هم به فرمان اسکندر کشته شد؛ 2) پدر آرزو و پدر زن بهرام گور، که گوهر فروش بود؛ 3) ماهیار نوابی: [1291-1379 شمسی] زبان شناس ایرانی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان و استاد دانشگاه، از مردم شیراز و استاد دانشگاه. مترجم درخت آسوریک و یادگار زریران، مؤلف کتاب شناسی ایران (10 جلد)، ناشر گنجینهی دستنویس های پهلوی و پژوهش های ایرانی.
مبشر مبشر اسم پسرانه است، معنی مبشر: (عربی) آن که خبر خوش و مژده میدهد، نوید دهنده.
مبین مبین اسم پسرانه است، معنی مبین: (عربی) 1- روشنگر، آشکار کننده؛ 2- (درقدیم) آشکار، هویدا، روشن؛ 3- (در قدیم) نورانی، روشن.
متین متین اسم پسرانه است، معنی متین: (عربی) 1- دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ 2- استوار، محکم؛ 3- از نام ها و صفات خداوند.
مجاهد مجاهد اسم پسرانه است، معنی مجاهد: (عربی) 1- ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف های غیر شخصی مانند اشاعهی دین و آزادی به جنگ و مبارزه میپردازد؛ 2- (در قدیم) کوشش و جد و جهد کننده.
مجتبی مجتبی اسم پسرانه است، معنی مجتبی: (عربی) 1- (در قدیم) برگزیده شده، انتخاب شده؛ 2-(اَعلام) لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان (امام حسن مجتبی)(ع)،    حسن. 3- 1)
مجدالدین مجدالدین اسم پسرانه است، معنی مجدالدین: (عربی) 1- سبب عزت و بزرگی دین؛ 2- مایهی شوکت و بزرگی دین.
مجیب مجیب اسم پسرانه است، معنی مجیب: (عربی) 1- (در قدیم) جواب دهنده؛ 2- پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ 3- از نام ها و صفات خداوند.
مجید مجید اسم پسرانه است، معنی مجید: (عربی) 1- دارای قدر و مرتبهی عالی، گرامی؛ 2- از نام ها و صفات خداوند.
مجیدرضا مجیدرضا اسم پسرانه است، معنی مجیدرضا: (عربی) از نام  های مرکب، ، مجید و رضا.
مجیر مجیر اسم پسرانه است، معنی مجیر: (عربی) 1- (در قدیم) پناه دهنده، فریادرس؛ 2- از نام ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) مجیر بیلقانی: [قرن 6 هجری] شاعر ایرانی، از مردم آذربایجان، که دیوان شعرش در دست است و به خاطر شعری که در هجو مردم اصفهان گفت و آنان را بر ضدّ خود برانگیخت، شهرت دارد.
محب محب اسم پسرانه است، معنی محب: (عربی) 1- (در قدیم) محبت ورزنده به کسی یا به چیزی، دوست دارنده، دوستدار؛ 2- (در تصوف) دوستدار خداوند، سالک.
محبوب محبوب اسم پسرانه است، معنی محبوب: (عربی) 1- آنکه یا آنچه که مورد علاقه و توجه دیگران است، دوست داشتنی، مورد محبت؛ 2- (در تصوف) خداوند، چنانچه به طور مطلق حق را محبوب گویند.
محتشم محتشم اسم پسرانه است، معنی محتشم: (عربی) 1- دارای حشمت و شکوه، با حشمت؛ 2- (در قدیم) دارای خَدَم و حَشَم زیاد؛ 3- (به مجاز) بزرگ و توانگر و ثروتمند؛ 4- (اَعلام) محتشم: (= محتشم کاشانی) [قرن10 هجری] شاعر مرثیه سرای ایرانی، که به ویژه 12 بند او در مرثیهی شهیدان کربلا معروف است. دیوانش به نام جامع الطایف چاپ شده است.
محراب محراب اسم پسرانه است، معنی محراب: (عربی) 1- جایی از مسجد (معمولاً با معماری خاص) در سمت قبله که امام جماعت هنگام نماز خواندن در آنجا میایستد؛ بخشی از یک عبادت گاه که هنگام عبادت در آنجا میایستند یا رو به آن قرار میگیرند؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) عبادت گاه، قبله؛ 3- (در عرفان) هر مطلوب و مقصودی که دل متوجه بدان باشد آن را محراب گویند.
محسن محسن اسم پسرانه است، معنی محسن: (عربی) 1- (در قدیم) نیکوکار، احسان کننده؛ 2- از نام ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) 1) نام فرزند علی ابن ابیطالب(ع)؛ 2) نام فرزند امام هفتم شیعیان امام موسیالکاظم(ع).
محمد محمد اسم پسرانه است، معنی محمد: محمد: در لغت از واژه « حمد» بخاطر کثرت حمد و ستایش خداوند است  محمد آخرین فرستاده خدا ، نام پیامبر گرامی اسلام (ص) است که خُلق عظیم آفرینش و جمیع انبیاء و اولیاء در او جمع شده است
محمّد احسان محمّد احسان اسم پسرانه است، معنی محمّد احسان: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و اِحسان.
محمد باقر محمد باقر اسم پسرانه است، معنی محمد باقر: باقر :در لغت  به معنای شکافنده و شیردرنده است  باقر لقب پنجمین امام معصوم حضرت محمدبن
محمّد سلیم محمّد سلیم اسم پسرانه است، معنی محمّد سلیم: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و سلیم.
محمّد عباس محمّد عباس اسم پسرانه است، معنی محمّد عباس: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و عباس.
محمّد میعاد محمّد میعاد اسم پسرانه است، معنی محمّد میعاد: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و میعاد.
محمّدآرمان محمّدآرمان اسم پسرانه است، معنی محمّدآرمان: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، محمّد و آرمان.
محمّدآرمین محمّدآرمین اسم پسرانه است، معنی محمّدآرمین: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و آرمین.
محمّدآریا محمّدآریا اسم پسرانه است، معنی محمّدآریا: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و آریا.
محمّدآرین محمّدآرین اسم پسرانه است، معنی محمّدآرین: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و آرین.
محمّدابراهیم محمّدابراهیم اسم پسرانه است، معنی محمّدابراهیم: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و ابراهیم.
محمّدادریس محمّدادریس اسم پسرانه است، معنی محمّدادریس: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و ادریس.
محمّدادیب محمّدادیب اسم پسرانه است، معنی محمّدادیب: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و ادیب.
محمّدارشیا محمّدارشیا اسم پسرانه است، معنی محمّدارشیا: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و ارشیا.
محمّداسحاق محمّداسحاق اسم پسرانه است، معنی محمّداسحاق: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و اسحاق.
محمّداسلام محمّداسلام اسم پسرانه است، معنی محمّداسلام: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و اسلام.
محمّداسماعیل محمّداسماعیل اسم پسرانه است، معنی محمّداسماعیل: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و اسماعیل.
محمّدافضل محمّدافضل اسم پسرانه است، معنی محمّدافضل: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و افضل.
محمّداقبال محمّداقبال اسم پسرانه است، معنی محمّداقبال: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و اقبال.
محمّدالیاس محمّدالیاس اسم پسرانه است، معنی محمّدالیاس: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و الیاس.
محمّدامید محمّدامید اسم پسرانه است، معنی محمّدامید: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و امید.
محمّدامیر محمّدامیر اسم پسرانه است، معنی محمّدامیر: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و امیر.
محمّدامین محمّدامین اسم پسرانه است، معنی محمّدامین: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و امین.
محمّدانور محمّدانور اسم پسرانه است، معنی محمّدانور: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و انور.
محمّداویس محمّداویس اسم پسرانه است، معنی محمّداویس: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و اویس.
محمّدایلیا محمّدایلیا اسم پسرانه است، معنی محمّدایلیا: (عربی ـ فارسی ) از نام های مرکب، ا محمّد و ایلیا.
محمّدایمان محمّدایمان اسم پسرانه است، معنی محمّدایمان: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و ایمان.
محمّدایوب محمّدایوب اسم پسرانه است، معنی محمّدایوب: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و ایوب.
محمّدبشیر محمّدبشیر اسم پسرانه است، معنی محمّدبشیر: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و بشیر.
محمّدبهنام محمّدبهنام اسم پسرانه است، معنی محمّدبهنام: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و بهنام.
محمّدپارسا محمّدپارسا اسم پسرانه است، معنی محمّدپارسا: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و پارسا.
محمّدپاشا محمّدپاشا اسم پسرانه است، معنی محمّدپاشا: (عربی ـ ترکی) از نام های مرکب،   محمّد و پاشا.
محمّدپرهام محمّدپرهام اسم پسرانه است، معنی محمّدپرهام: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، محمّد و پرهام.
محمّدپوریا محمّدپوریا اسم پسرانه است، معنی محمّدپوریا: (عربی ـ فارسی ) از نام های مرکب، ا محمّد و پوریا.
محمّدپویا محمّدپویا اسم پسرانه است، معنی محمّدپویا: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و پویا.
محمّدپیمان محمّدپیمان اسم پسرانه است، معنی محمّدپیمان: (عربی ـ فارسی) از نام های مرکب، ا محمّد و پیمان.
محمّدتقی محمّدتقی اسم پسرانه است، معنی محمّدتقی: (عربی) 1- از نام های مرکب، ا محمّد و تقی؛ 2-(اَعلام) 1) محمّد تقی اصفهانی (= آقا نجفی): [1262-1322 قمری] مجتهد با نفوذ اصفهان، دارای کتابهای متعدد در موضوعهای دینی؛ 2) محمّدتقی مجلسی [قرن 11 هجری] پدر محمّدباقر مجلسی، روحانی شیعهی ایرانی، مؤلف کتابهایی در اخبار و حدیث شیعه، از جمله: شرح تهذیب الحدیث طوسی و ترجمه مَن لایَحضَرهُ الفقیه.
محمّدتوفیق محمّدتوفیق اسم پسرانه است، معنی محمّدتوفیق: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و توفیق.
محمّدجابر محمّدجابر اسم پسرانه است، معنی محمّدجابر: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جابر.
محمّدجاوید محمّدجاوید اسم پسرانه است، معنی محمّدجاوید: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جاوید.
محمّدجعفر محمّدجعفر اسم پسرانه است، معنی محمّدجعفر: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جعفر.
محمّدجلال محمّدجلال اسم پسرانه است، معنی محمّدجلال: (عربی) از نام های مرکب، ز محمّد و جلال.
محمّدجلیل محمّدجلیل اسم پسرانه است، معنی محمّدجلیل: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جلیل.
محمّدجمال محمّدجمال اسم پسرانه است، معنی محمّدجمال: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جمال.
محمّدجمیل محمّدجمیل اسم پسرانه است، معنی محمّدجمیل: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جمیل.
محمّدجواد محمّدجواد اسم پسرانه است، معنی محمّدجواد: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و جواد.
محمّدحافظ محمّدحافظ اسم پسرانه است، معنی محمّدحافظ: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حافظ.
محمّدحامد محمّدحامد اسم پسرانه است، معنی محمّدحامد: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حامد.
محمّدحبیب محمّدحبیب اسم پسرانه است، معنی محمّدحبیب: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حبیب.
محمّدحسام محمّدحسام اسم پسرانه است، معنی محمّدحسام: از نام های مرکب، ا محمّد و حسام.
محمّدحسن محمّدحسن اسم پسرانه است، معنی محمّدحسن: (عربی) 1- از نام های مرکب، ا محمّد و حسن؛ 2- (اَعلام) 1) محمّدحسن اصفهانی، مشهور به صاحب جواهر [قرن 13 هجری]، مرجع شیعیان عصر خود، مؤلف جواهر الکلام؛ 2) محمّدحسن میرزا نایب السلطنه: [1277-1321 شمسی] شاهزادهی قاجار، برادر و ولیعهد احمدشاه، آخرین شاه قاجار، که پس از عزل برادرش از سلطنت [1304 شمسی] به پاریس رفت و در همانجا درگذشت.
محمّدحسین محمّدحسین اسم پسرانه است، معنی محمّدحسین: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حسین.
محمّدحکیم محمّدحکیم اسم پسرانه است، معنی محمّدحکیم: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حکیم.
محمّدحمزه محمّدحمزه اسم پسرانه است، معنی محمّدحمزه: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حمزه.
محمّدحمید محمّدحمید اسم پسرانه است، معنی محمّدحمید: (عربی) از نام های مرکب، م محمّد و حمید.
محمّدحنیف محمّدحنیف اسم پسرانه است، معنی محمّدحنیف: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حنیف.
محمّدحیدر محمّدحیدر اسم پسرانه است، معنی محمّدحیدر: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و حیدر.
محمّدخالد محمّدخالد اسم پسرانه است، معنی محمّدخالد: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و خالد.
محمّدخلیل محمّدخلیل اسم پسرانه است، معنی محمّدخلیل: (عربی) از نام های مرکب، ا محمّد و خلیل.
محمّددانیال محمّددانیال اسم پسرانه است، معنی محمّددانیال: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و دانیال.
محمّدداوود محمّدداوود اسم پسرانه است، معنی محمّدداوود: (عربی ـ عبری) از نام های مرکب، ا محمّد و داوود.