آکاایران: راد راد اسم پسرانه است، معنی راد: (در قدیم)1- جوانمرد؛ 2- آزاده؛ 3- بخشنده، سخاوتمند؛ 4- خردمند، دانا، حکیم.

آکاایران: اسم پسر با ر

رادمان رادمان اسم پسرانه است، معنی رادمان: 1- رادمنش، کریم، با سخاوت؛ + ر رادمن؛ 2- (اَعلام) نام سرداری معاصر خسرو پرویز ساسانی.
رادمهر رادمهر اسم پسرانه است، معنی رادمهر: خورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشید.
رادوین رادوین اسم پسرانه است، معنی رادوین:   (راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) راد و جوانمرد.
رادین رادین اسم پسرانه است، معنی رادین: آزادوار، آزاده، به مانند آزاده.
راژان راژان اسم پسرانه است، معنی راژان: 1- (کردی) خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ 2- (اَعلام) روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه.
راستین راستین اسم پسرانه است، معنی راستین: 1- حقیقی، واقعی؛ 2- (در قدیم) راست قامت.
راشد راشد اسم پسرانه است، معنی راشد: (عربی) 1- آن که در راه راست است؛ 2- (به مجاز) دیندار، متدین؛ 3- (اَعلام) لقب ابو جعفر منصور، خلیفهی عباسی [529-530 قمری] که بر اثر لشکر کشی غیاث الدین مسعود سلجوقی از بغداد گریخت و در راه اصفهان به دست فدائیان اسماعیلی کشته شد.
راغب راغب اسم پسرانه است، معنی راغب: (عربی) 1- دارای میل و رغبت به چیزی یا کسی، مایل، خواهان؛ 2- (اَعلام) حسن به ابن محمّد، راغب اصفهانی: [قرن4 و5 هجری] فقیه و ادیب ایرانی، مؤلف تفسیر قرآن، مفردات الفاظ القرآن، اَلذَریعه اِلی مکارِمُ الشریعه که به نام اَلنَّوادِر به فارسی ترجمه شده است.
رافع رافع اسم پسرانه است، معنی رافع: (عربی) 1- (در قدیم) رفع کننده، از میان برنده و نابود کننده؛ 2- برپا دارنده، بلند کننده؛ 3- آورنده، رساننده؛ 4- از نام  ها و صفات خداوند؛ 5- (اعلام) رافع بن هرثمه [قرن سوم قمری]، سردار عرب در خراسان؛ ابتدا در دربار طاهریان بود. پس از قدرت یافتن یعقوب لیث و گرفتن نیشابور به او پیوست. هنگامیکه خلیفه خراسان را به محمدبن طاهر داد رافع نایب او شد و توانست طبرستان را بگیرد امّا پس از آنکه خلیفه با عمرولیث آشتی کرد و خراسان را دوباره به او داد رافع به ری رفت و با جمع آوری لشکری به جنگ با عمرولیث شتافت. در این جنگ شکست خورد و کشته شد.
رامان رامان اسم پسرانه است، معنی رامان: 1- (رام + ان (پسوند نسبت))، منسوب به رام، ( رام 1- ،2- و3- ؛  2- (اَعلام) نام ناحیه ای است در شهرستان اهواز.
رامبد رامبد اسم پسرانه است، معنی رامبد: (رام + بد /-bod/ (پسوند نگهبان و مسئول))، 1- رئیس رامشگران؛ 2- آرامش دهنده.
رامتین رامتین اسم پسرانه است، معنی رامتین: (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصی که واضع چنگ بوده. + ن رامین و رامسین.
رامسین رامسین اسم پسرانه است، معنی رامسین: گونهی کهنه رامتین به معنی سازنده و نوازنده است. + ن.ک.رامتین.
رامک رامک اسم پسرانه است، معنی رامک: (رام +ک (تصغیر))، مصغر رام، ( رام. 1- ، 2- و 3-
رامی رامی اسم پسرانه است، معنی رامی: (رام + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رام، ( رام. 1- ، 2- و 3-
رامیار رامیار اسم پسرانه است، معنی رامیار: (= رمیار)، رمه یار، چوپان.
رامین رامین اسم پسرانه است، معنی رامین: (= رام، رامتین)، (اََعلام) نام عاشق ویسه، [این کلمه در بعضی منابع مرکب از «رام»به معنی طرب و «ین»است به معنی طربناک است]. + . رامتین.
رایان رایان اسم پسرانه است، معنی رایان: (اَعلام) نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است.
رایکا رایکا اسم پسرانه است، معنی رایکا: (گیلکی) (= ریکا) به معنی پسر، محبوب و مطلوب.
رائد رائد اسم پسرانه است، معنی رائد: (عربی) 1- جوینده و خواهنده؛ 2- پیام آور؛ 3- (به مجاز) پیش رو و راهنما.
رائین رائین اسم پسرانه است، معنی رائین: 1- (= رایین) نام بلوک و قصبه  ای است در جنوب شرقی کرمان بین این شهر و بلوک ساردوئیه و قصبه خبیص در شمال آن قرار گرفته است؛ 2- (اعلام) اسماعیل رایین [1298-1358 شمسی] نویسنده  ی محقق، و روزنامه نگار ایرانی از خبرنگاران زبردست جراید بود که پس از شهریور 1320 هجری شمسی به نویسندگی سیاسی روی آورد. با روزنامه  های متعدد همکاری داشت تخصصش بیشتر مربوط به دوره  ی قاجار بود چون فردی اهل جستجو و ابتکار بود در این راه به موفقیت  های زیادی دست یافت، در جمع آوری اسناد سیاسی مهارت خاصی داشت. مشهورترین کتابش فراموش  خانه یا فراماسونری در ایران است که به گفته خودش برای جمع آوری اسنادش زحمت زیادی متحمل و هزینه زیادی کرده بود نوشته  هایش در مباحث تاریخی بیشتر در هفته نامه  ی تهران مصور چاپ می  شد از آثار اوست: انجمن  های سری در انقلاب مشروطیت ایران (نوشته و ترجمه از لمبتون)، حقوق بگیران انگلیس، یادداشت  های میرزا اسماعیل جنگلی و اسرارخانه سدان.
ربیع ربیع اسم پسرانه است، معنی ربیع: (عربی) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماری) نام دو ماه از سال قمری؛ 3- (در تصوف) مقام بسطت در قطع مسافت سلوک؛ 4- (اَعلام) ابن احمد اخوینی (یا اجوینی) نجاری مکنی [کنیه او] به ابوبکر یا ابو حکیم، شاگرد ابوبکر محمّد ابن زکریای رازی و مؤلف هدایه المتعلهین فی طب.
رحمان رحمان اسم پسرانه است، معنی رحمان: (عربی) 1- رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان و بخشاینده (صفت خاص خداوند)؛ 2- از نام های خداوند؛ 3- (اَعلام) نام سورهی پنجاه و پنجم قرآن کریم دارای هفتاد و هشت آیه.
رحمت رحمت اسم پسرانه است، معنی رحمت: (عربی) 1- دلسوزی و رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان ی؛ 2- رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان ی و بخشایندگی و عفو مخصوصِ خداوند.
رحمت الله رحمت الله اسم پسرانه است، معنی رحمت الله: (عربی) بخشایش و رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان ی خداوند.
رحمدل رحمدل اسم پسرانه است، معنی رحمدل: (عربی ـ فارسی) (به مجاز) رئوف و دل نازک، دل رحم.
رحیم رحیم اسم پسرانه است، معنی رحیم: (عربی) 1- بسیار رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان ، رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان ی؛ 2- (اَعلام) از نام ها و صفات خداوند.
رزاق رزاق اسم پسرانه است، معنی رزاق: (عربی) 1- روزی دهنده؛ 2- از نام  های خداوند.
رزبان رزبان اسم پسرانه است، معنی رزبان: 1- آن که از مرز کشور پاسداری میکند، سرحد دار؛ 2-(در قدیم) (به مجاز) آن که حکومت قسمتی از یک کشور با اوست، حاکم ناحیه ای از کشور؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) جنگجو و مبارز و پهلوان، نگهبان.
رسا رسا اسم پسرانه است، معنی رسا: 1- ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است، موزون و بلند، آنچه به راحتی قابل درک است، بلیغ؛ 2- (به مجاز) رشید و خوش قد و قامت.
رسام رسام اسم پسرانه است، معنی رسام: (عربی) (در قدیم) رسم کننده، طراح، نقاش.
رستگار رستگار اسم پسرانه است، معنی رستگار: 1- رها، خلاص؛ 2- نجات یافته.
رستم رستم اسم پسرانه است، معنی رستم: 1- کشیده بالا، بزرگ تن، قوی اندام؛ 2- (در فارسی باستان، گاتها و دیگر بخش های اوستا) دلیر و پهلوان؛ 3-(در قدیم) (به مجاز) مرد شجاع و نیرومند؛ 4- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان داستانی ایران، فرزند زال و رودابه که 600 سال زندگی کرد. در هنگام زاده شدن چنان درشت بود که به اندرز سیمرغ پهلوی مادرش را شکافتند و او را بیرون آوردند. او با دشمنان ایران، دیوان و جادوان جنگهای بسیار کرد و همیشه پیروز بود. سرانجام بر اثر توطئهی نابرادری اش کشته شد؛ 2) نام چند تن از فرمانروایان باوندی که هویت و دوران فرمانروائیشان به طور دقیق معلوم نیست؛ 3) نام سه تن از اتابکان لُر کوچک. رستم اول: اتابک [873 قمری به بعد]؛ رستم دوم: اتابک [873 قمری به بعد]؛ رستم سوم: اتابک [949 قمری به بعد]. دوران فرمانروایی هیچکدام مشخص نیست.
رسول رسول اسم پسرانه است، معنی رسول: (عربی) 1- پیغمبر [خدا]؛ 2- (در قدیم) آنکه از طرف کسی برای بردن پیغام فرستاده می شود، پیک، قاصد؛ 3- (اَعلام) رسول الله پیامبر اسلام(ص).
رشاد رشاد اسم پسرانه است، معنی رشاد: (عربی) به راه راست بودن، هدایت یافتن، رستگاری.
رشید رشید اسم پسرانه است، معنی رشید: (عربی) 1- دارای قامت بلند و متناسب، بلند و متناسب؛ 2- شجاع، دلیر؛ 3- از نام ها و صفات خداوند؛ 4- (اَعلام) رشید وطواط (= رشیدالدین محمّد)، ) رشیدالدین. 2)
رضا رضا اسم پسرانه است، معنی رضا: رضا:در لغت به معنای راضی شدن ، رضایت و رضوان آمده است  همچنین لقب امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است   در اصطلاح عرفا ، رضا از مقامات عرفانی است که بعد از مقام توکل قرار دارد و آن مقام کسی است که راضی به خواسته حق تعالی است   امام رضا (ع) در عصر مأمون عباسی  بعنوان انتقال خلافت به او به شهر مرو در ایران دعوت شد که درایت و برخورد حکیمانه او با نقشه های پنهانی مأمون و ملازمانش همه حقایق پشت پرده را بر ملا ساخت و ماهیت منافقانه حکومت مأمون را برای افکار عمومی روشن نمود و سرانجام به زهر نفاق مأمون عباسی شهید و در مشهد خراسان بخاک سپرده شد. از گنبد و بارگاه با عظمت او آفتاب معرفت و هدایت  در ملک و ملکوت تجلی کرد و ایران اسلامی به برکت تربت پاک او مقامی عرشی و آسمانی پیدا نمود و به شکرانه این نعمت هر صبح و شام درود و سلام خود را بر آن ضیاء ربانی نثار می کند« السلام علیک یا نورالله فی ارضه » .
رضاعلی رضاعلی اسم پسرانه است، معنی رضاعلی: (عربی) از نام های مرکب، ی  رضا و علی.
رضی رضی اسم پسرانه است، معنی رضی: (عربی) 1- خشنود، راضی؛ 2- (اَعلام) 1) نام شهری در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل؛ 2) تخلص رضی الدین آرتیمانی، ا رضی الدین. 3)
رعد رعد اسم پسرانه است، معنی رعد: (عربی) 1- (در فیزیک) صدای حاصل از تخلیهی الکتریکی بین دو قطعه ابر و پژواکهای متوالی آن، تندر؛ 2- سورهی سیزدهم از قرآن کریم دارای چهل و سه آیه.
رفیع رفیع اسم پسرانه است، معنی رفیع: (عربی) 1- افراشته، مرتفع، بلند؛ 2- (به مجاز) با اهمیت، ارزشمند، عالی؛ 3- (اَعلام) نام شهری در شهرستان دشت آزادگان، در استان خوزستان.
رکن الدین رکن الدین اسم پسرانه است، معنی رکن الدین: (عربی) 1- ستون دین؛ 2- (اَعلام) 1) یوسف شاه دوم: ملقب به رکن الدین اتابک [720-745 قمری]؛ 2) رکن الدین خورشاه: آخرین رهبر [653-654 قمری] اسماعیلیان الموت، که به هلاکوخان تسلیم شد و او را در راه مغولستان کشتند؛ 3) رکن الدین سام: [قرن 6 هجری] بنیانگذار سلسلهی اتابکان یزد؛ 4) رکن الدین کرت: [677- 682 قمری] شاهی از سلسلهی آل کرت، که غور و قندهار را گشود؛ 5) رکن الدین مبارک خواجه: امیر قراختایی کرمان [633-648 قمری] پسر براق حاجب، که به دست جانشینش کشته شد.
روح الامین روح الامین اسم پسرانه است، معنی روح الامین: (عربی) (= جبرائیل)، ( جبرائیل؛ [روح نام جبرئیل است و امین صفت اوست و خطاب امین از آن یافته که از آنچه از کلام جناب الهی مسموع میکرد به عینه پیش پیامبر اسلام(ص) ادا مینمود. «ونزلنا به الروح الامین» (شعرا آیهی 193)].
روح الدین روح الدین اسم پسرانه است، معنی روح الدین: (عربی) روان دین.
روح الله روح الله اسم پسرانه است، معنی روح الله: (عربی) 1- روح خدا؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت عیسی(ع)، [در قرآن کریم چندین جا اشاره شده که عیسی از نفحهی روح الهی و یا تمثیل روح (جبرئیل) بر مریم بوجود آمده است]؛ 2) روح الله مصطفوی خمینی: [1279-1368 شمسی] روحانی شیعهی ایرانی، ملقب به امام خمینی (ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی [1357- 1368 شمسی]. از سال 1340 به مبارزه با نظام حاکم بر ایران برخاست. در سال 1342 به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد. در سال 1357 از عراق اخراج شد و به پاریس رفت. با اوج گیری انقلاب به ایران بازگشت. آرامگاهش در جنوب تهران زیارتگاه دوستداران اوست.
رودین رودین اسم پسرانه است، معنی رودین: (رود = فرزند به ویژه پسر + ین (پسوند نسبت)) (به مجاز) فرزند پسر.
روزبه روزبه اسم پسرانه است، معنی روزبه: (در قدیم) ( به مجاز) خوشبخت، سعادتمند، بهروز.
رویین رویین اسم پسرانه است، معنی رویین: 1- (به مجاز) سخت و محکم؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر پیران ویسه که در جنگ یازده رخ به دست بیژن کشته شد.
رهام رهام اسم پسرانه است، معنی رهام: 1- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی، نام پسر گودرز که در جنگ یازده رخ کشته شد؛ 2) (در شاهنامه) از سرداران بهرام گور در جنگ با خاقان چین؛ 2- (در عربی) پرنده ای که شکار نکند.
رهی رهی اسم پسرانه است، معنی رهی: (پهلوی) غلام، بنده، چاکر.
ریاض ریاض اسم پسرانه است، معنی ریاض: (عربی) (جمع رَوضَه) 1- (در قدیم) روضه  ها، باغ  ها؛ 2- (اعلام) 1) شهر، پایتخت کشور عربستان صعودی؛ 2) ریاض (محمد ریاض) [1314-1373 شمسی] ادیب پاکستانی؛ در رشته  ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران مدرک دکتری گرفت و در شمار استادان زبان اردو و پاکستان شناسی این دانشگاه قرار گرفت. همچنین، ریاست گروه اقبال شناسی دانشگاه اقبال اسلام آباد را بر عهده داشت. مقالاتی چند در زمینه  ی زبان و ادبیات فارسی، اقبال شناسی و ایران شناسی در مجلات ایران، پاکستان و هند به چاپ رساند؛ 3) ریاض رازی (حسین ریاض رازی) [13 هجری قمری] شاعر ایرانی در زمینه  ی مالیات و کشاورزی اطلاعات زیادی داشت. از این  رو، در تحصیل مالیات و اجاره به وی مراجعه می  کردند. از آن پس، به میرزا حسین ممیز مشهور شد. تنها اثرش وسیلة النجات بود؛ 4) ریاض همدانی (میرزا جعفر) [؟-1268 قمری] خوشنویس، ریاضی دان، و موسیقیدان عهد ناصری، ملقب به بدیع الزمان دوم؛ خطی زیبا داشت و به شعر عربی و فارسی، ریاضیات، پزشکی و موسیقی مسلط بود. مدتی نیز منشی سفارت انگلیس بود. از آثار اوست: رساله در موسیقی، ریاض الادب، و گنج شایگان به سبک گلستان سعدی.
رئوف رئوف اسم پسرانه است، معنی رئوف: مهربان
.

منبع :