آکاایران: آبتین آبتین اسم پسرانه است، معنی آبتین: (اَعلام) (= آپتین و آتبین)، ( آتبین.

آکاایران: اسم پسر با آ

آتبین آتبین اسم پسرانه است، معنی آتبین: (اوستایی، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ 2- (در دساتیر) نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا معنی شده است (؟). 3- (اَعلام) (در شاهنامه) پدر فریدون که صورت درست آن همین گونه (آتبین) است؛ [ناسخان در رسم الخط آن را به «آبتین» تبدیل کرده اند، اما در سنسکریت āptiyā با تقدیم باء فارسی بر تاء آمده «بارتوله 323» و بنابراین آبتین نیز محملی پیدا کند. طبری«افریذون ابن اثفیان» (ج1ص99)، بیرونی«اثفیان» (آثارالباقیه226)، مجمل التواریخ والقصص ص26 «اثفیال= اثفیان»، شاهنامه «آبتین» (نقل از برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین، ص13، پاورقی آتبین)].
آتور آتور اسم پسرانه است، معنی آتور: (پهلوی) 1- آتش، آذر؛ 2- (اَعلام) 1) یک بخش از تقویم قدیمی ایرانی که مغهای دوران پادشاهی ماد بر پایه روح و زروانی آن را تغییر داده اند؛ 2) نام فرشتهی در ایران باستان.
آتیلا آتیلا اسم پسرانه است، معنی آتیلا: 1- (ترکی) (آت به معنی اسب + یلا (صفت))، به معنی چابک، شجاع؛ نامی، نامدار(؟)؛ 2- (اَعلام) پادشاه هون ها [434-453 میلادی] که به روم شرقی تاخت و کشتار و ویرانی بسیار کرد، در جنگ با روم غربی شکست خورد، کشیشان به او تازیانهی خدا لقب داده بودند.
آدرین آدرین اسم پسرانه است، معنی آدرین: (آدرین= آتش + ین (پسوند نسبت))، آتشین، سرخ روی.
آراد آراد اسم پسرانه است، معنی آراد: 1- (اَعلام) (در آیین زرتشتی) نام فرشتهی موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، روز بیست و پنجم ماه شمسی به نام اوست؛ 2- (در پهلوی) آرای، آراینده.
آراز آراز اسم پسرانه است، معنی آراز: (ترکی) 1- ارس؛ 2- (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفهی آس. + ن.ک. آراس، 1-
آراس آراس اسم پسرانه است، معنی آراس: 1- (در ترکی) آراز، به معنی رود ارس؛ 2- (اَعلام) مرکز استان پادوکاله، در شمال فرانسه.
آران آران اسم پسرانه است، معنی آران: (اَعلام) 1) نام پادشاه آذربایجان در عهد باستان؛ 2) نام سرزمینی در شمال غربی ایران و مغرب دریای خزر (کشور آذربایجان)؛ 3) نام شهری است که قباد آن را بنا کرده است؛ 4) نام شهری در کاشان؛ 5) نام قدیمی ایران
آرتا آرتا اسم پسرانه است، معنی آرتا: (اوستایی) مقدس، راست گفتار، درست کردار.
آرتان آرتان اسم پسرانه است، معنی آرتان: (اَعلام) نام برادر داریوش و پسر ویشتاسپ.
آرتین آرتین اسم پسرانه است، معنی آرتین: 1- منسوب به آرت، پاکی و تقدس؛ 2- (به مجاز) پاک و مقدس؛ 3- (اَعلام)  هفتمین پادشاه ماد.
آردین آردین اسم پسرانه است، معنی آردین: (آرد= آرت = مقدس+ ین (نسبت))، منسوب به آرد و آرت، آرد و آرت، به معنای مقدس.
آرسام آرسام اسم پسرانه است، معنی آرسام: گونه ای دیگر از واژهی آرشام، گ آرشام.
آرسِن آرسِن اسم پسرانه است، معنی آرسِن: 1- (پهلوی، ārasan) انجمن، مجمع؛ 2- (در عبری) مردِ مبارز.
آرش آرش اسم پسرانه است، معنی آرش: (اوستایی) 1- درخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر شاه که ماجرای پرتاب تیر او از داستانهای حماسی است؛ 2) نام پسر دوم کیقباد و برادر کیکاووس، مشهور به کیآرش؛ 3) (در شاهنامه) جد اعلای اشکانیان (= ارشک و اشک).
آرشا آرشا اسم پسرانه است، معنی آرشا: (=آردا، ārdā)، مقدس.
آرشاک آرشاک اسم پسرانه است، معنی آرشاک: (پارسی باستان) (= اشک و ارشک)، ، ارشک.
آرشام آرشام اسم پسرانه است، معنی آرشام: 1- دارای زور خرس، خرس نیرو؛ 2- (اَعلام) پسر آریامنه و پدر ویشتاسپ و نام نیای داریوش بزرگ شاهنشاهِ هخامنشی در قرن 5 پیش از میلاد.
آرشاویر آرشاویر اسم پسرانه است، معنی آرشاویر: 1- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ 2- (اَعلام) هفتمین پادشاه اشکانی ایران که شاید همان فرهاد (چهارم یا پنجم) باشد.
آرمان آرمان اسم پسرانه است، معنی آرمان: 1- آرزو، حسرت، کمال مطلوب، مراد و خواسته؛ 2- تصوراتی که برای ساختن جنبه های گوناگون زندگیِ مطلوب در ذهن انسان هاست، آنچه باید باشد و به آن میاندیشیم.
آرمین آرمین اسم پسرانه است، معنی آرمین: (اَعلام) 1) نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی؛ 2) نژاد آرمین. +   کی آرمین، 2)
آروین
آروین
آریا آریا اسم پسرانه است، معنی آریا: 1- آزاده، نجیب؛ 2- (اَعلام) 1) شعبه ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا ماندگار شده اند؛ 2) نژاد هند و اروپایی.
آریان آریان اسم پسرانه است، معنی آریان: منسوب به آریا، آریایی؛ م آریا.
آرین آرین اسم پسرانه است، معنی آرین: (= آریا)، آریایی، آریا. ( آریا.
آریو آریو اسم پسرانه است، معنی آریو: (آری= آریا+ او /-u/ (پسوند نسبت و شباهت))، 1- منسوب به قوم آریایی، شبیه آریائیان؛ 2- آریایی.
آریوبرزن آریوبرزن اسم پسرانه است، معنی آریوبرزن: (=آریوبرزین) (اَعلام) نام سرداری از سرداران داریوش سوم در هنگام هجوم اسکندر مقدونی به ایران، که شرافتمندانه از جان خود و همراهانش گذشت و تا واپسین دم ایستادگی کرد.
آزاد آزاد اسم پسرانه است، معنی آزاد: 1- رها شده از گرفتاری یا چیزی آزار دهنده، فارغ، آسوده، بی دغدغه خاطر؛ مختار، صاحب اختیار؛ 2- (در گیاهی) درخت جنگلی (آزاد درخت)؛ 3- (در قدیم) نجیب، شریف، آزاده؛ 4- (در قدیم) (شاعرانه) صفتی است برای بعضی گیاهان.
آسیا آسیا اسم پسرانه است، معنی آسیا: (اَعلام) بزرگترین قاره از قاره های پنج گانه جهان.
آشور آشور اسم پسرانه است، معنی آشور: 1- (در قدیم) آشوردن؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا و راست پنجگاه؛ 3- (اَعلام) 1) نام پسر دومِ سام پسر نوح؛ 2) (در قدیم)(= آسور) رب النوع مورد پرستش مردم کشور آشور؛ 3) آسور یا آشور نام سرزمینِ تمدن آشور.
آصف آصف اسم پسرانه است، معنی آصف: (عربی از عبری) (اَعلام) 1) آصف [ابن برخیا]، نام دبیر یا وزیر حضرت سلیمان نبی(ع) که در قرآن کریم ذکر آن رفته است؛ 2) (در قدیم) عنوان و لقبی بوده برای وزیران.
آکام آکام اسم پسرانه است، معنی آکام: (عربی) 1- سرزمین فراز، سرزمین بلند، زمین های بلند؛ 2- تپه ها.
آلان آلان اسم پسرانه است، معنی آلان: (= الان، اران) [اران/arrān/ = آران، آلان و الان: آر (= آریا) + ان (پسوند مکان)]، 1- روی هم به معنی سرزمین آریاییها؛ 2- (اَعلام) نام سرزمینی در شمال غربی ایران که روس ها به آن نام آذربایجان را داده اند. اعراب نام پارسی این شهر (آران) را تغییر داده و اران (بر وزن شداد) نامیدند.
آمین آمین اسم پسرانه است، معنی آمین: (معرب از عبری) 1- (در حالت شبه جمله) برآور، بپذیر، اجابت کن؛ 2- از نامهای خداوند جل شأنه. [معمولاً پس از دعا بر زبان میآورند]؛ 3- (در عبری) محکم، امین، حقیقی.
آوات آوات اسم پسرانه است، معنی آوات: (در کردی) به معنی آرزو.
آی شِن (آیشن) آی شِن (آیشن) اسم پسرانه است، معنی آی شِن (آیشن): (ترکی) 1- شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.
آیت آیت اسم پسرانه است، معنی آیت: (عربی) نشانه، علامت. + ( آیه. [واژهی آیت و آیه هر دو از نظر معنی یکسان هستند اما با توجه به موسیقی واژه ها، فراوانی و عرف نامگذاری آیت برای پسران و آیه برای دختران انتخاب میگردد].
آیدن آیدن اسم پسرانه است، معنی آیدن: (ترکی) (= آیدین)، ( آیدین. 1- و 2-
آیدین آیدین اسم پسرانه است، معنی آیدین: (ترکی) 1- به معنی روشنایی، روشن، آشکار، شفاف، نورانی، صاف، معلوم، واضح؛ 2- روشن فکر؛ 3- (اَعلام) 1) نام شهری در جنوب شرقی ازمیرِ ترکیه؛ 2) نام سلسله ای از امرای ولایت لیدیا.
آیین (آئین) آیین (آئین) اسم پسرانه است، معنی آیین (آئین): 1-(پهلوی)کیش، روش، دین، شیوهی مناسب و مطلوب؛ 2- (در قدیم) جلال و شکوه، عادت و خوی.
.

منبع :