آکاایران: واحده واحده اسم دخترانه است، معنی واحده: (عربی) (مؤنث واحد)، ، واحد 1-.

آکاایران: اسم دختر با و

واله واله اسم دخترانه است، معنی واله: (عربی) 1- عاشق بی قرار، شیفته و مفتون؛ 2- حیران، سرگشته، مبهوت؛ 3- (در حالت  قیدی) در حال شیفتگی. (اَعلام) واله/vāle/، [فرانسوی] ایالتی در جنوب سویس، نزدیک مرز فرانسه و ایتالیا.
والیه والیه اسم دخترانه است، معنی والیه: (عربی) (مؤنث والی) (در قدیم) حاکم و پادشاه و سلطان (زن).
وانیا وانیا اسم دخترانه است، معنی وانیا: (عربی) ملایم، آهسته (نسیم).
وجیه وجیه اسم دخترانه است، معنی وجیه: (عربی) 1- زیبا، خوشگل، وجیهه؛ 2- دارای قدر و منزلت و محبوبیت نزد مردم.
وجیهه وجیهه اسم دخترانه است، معنی وجیهه: (عربی) (مؤنث وجیه) زیبا، خوشگل (زن).
وحیده وحیده اسم دخترانه است، معنی وحیده: (عربی) (مؤنث وحید)، ( وحید. 1- و2-
وستا وستا اسم دخترانه است، معنی وستا: (اوستایی) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.
وسیمه وسیمه اسم دخترانه است، معنی وسیمه: (عربی) (مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.
وندا وندا اسم دخترانه است، معنی وندا: 1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش کننده.
ونوس ونوس اسم دخترانه است، معنی ونوس: (فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)،   زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس یونانی یکی از نمادهای دیرینهی آریایی و برداشت دوباره ای از ایزد بانوی آب های درخشان اردویسور آناهیتا یا مادر باکره است. که در روم باستان نیز به نام آفرودیت تجلی کرده است. اگرچه آناهیتا در میان ایرانیان باستان نماد پاکیزگی و نمایهی زن کامل آریایی است، اما در یونان به گونه ای سمبل زیبایی، عشق و هوسرانی در آمده و در ادبیات لاتین نیز با همین چهره خودنمایی کرده و حتی شاعرانی چند او را گوهر عشق آمیز زندگی شناخته اند. ماه ویژهی ونوس در یونان ماه مقدس آوریل Aperil یا ماه جوانه های شکوفاست.
ونوشه ونوشه اسم دخترانه است، معنی ونوشه: (در طبری) (= بنفشه)، ( بنفشه.
ویانا ویانا اسم دخترانه است، معنی ویانا: (اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی.
ویدا ویدا اسم دخترانه است، معنی ویدا: 1- پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار؛ 2- (در پهلوی) یابنده، جوینده.
وینا وینا اسم دخترانه است، معنی وینا: 1- بینا. [از ریشهی «وین»/vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» و در زند «ویتن» /vitan/ به آرش دیدن. (از فرهنگ پاشنگ)]؛ 2- (در کردی، wenā) شناخت، شناسایی.
ویونا ویونا اسم دخترانه است، معنی ویونا: [وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به وَیو؛ 2- (به مجاز) عروس؛ دختری که عروس شده(؟).
.

منبع :