آکاایران: گران ناز گران ناز اسم دخترانه است، معنی گران ناز: 1- دارای ناز، کرشمه و غمزهی فراوان؛ 2- دارندهی قشنگی و زیبایی زیاد؛ 3- (به مجاز) جذاب و خوشایند.

آکاایران: اسم دختر با گ

گراناز گراناز اسم دخترانه است، معنی گراناز: (= گران  ناز)، ) گران  ناز.
گردآفرین گردآفرین اسم دخترانه است، معنی گردآفرین: (= گُرد آفرید)، ( گُرد آفرید.
گل آرا گل آرا اسم دخترانه است، معنی گل آرا: 1- آن که حرفه اش گل آرایی است، آن که هنر چیدن و آرایش گل ها در یک مجموعه یا قرار دادن آنها در کنار شاخ و برگ و مانند آن به جهت جلوه و زیبایی بیشتر دارد؛ 2- (اَعلام) نام مادر روشنک بنا بر بعضی از نسخه های شاهنامه.
گل آور گل آور اسم دخترانه است، معنی گل آور: (گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)، 1- گل آورنده، گل دارنده؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.
گل افروز گل افروز اسم دخترانه است، معنی گل افروز: (گل + افروز (جزء پسین) = افروزنده) (به مجاز) زیبا، لطیف و با طراوت.
گل افشان گل افشان اسم دخترانه است، معنی گل افشان: (در قدیم) افشانندهی گل یا ریزندهی گل، گل فشان.
گل بخت گل بخت اسم دخترانه است، معنی گل بخت: (گل + بخت = سرنوشت، طالع)، (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی.
گل بهار گل بهار اسم دخترانه است، معنی گل بهار: [گل + بهار = فصل اول سال، شکوفهی درختان خانوادهی مرکبات، گیاهی زینتی از خانوادهی کاسنی، بابونه، بهارنارنج؛ (به مجاز) بخش آغازین یا دورهی شادابیِ هر چیز]، 1- به معنای گلِ بهاری، گلِ گیاه بابونه، بهار نارنج و کاسنی، گلِ تازه و شاداب؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.
گل پیکر گل پیکر اسم دخترانه است، معنی گل پیکر: ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام.
گل جهان گل جهان اسم دخترانه است، معنی گل جهان: 1- ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
گل چمن گل چمن اسم دخترانه است، معنی گل چمن: 1- گلِ چمن؛ 2- (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم.
گل خندان گل خندان اسم دخترانه است، معنی گل خندان: گلخنده اسم دخترانه است، معنی گلخنده: (= گلخند)، ( گلخند.
گل سرخ گل سرخ اسم دخترانه است، معنی گل سرخ: 1- هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ 2- (به مجاز) زیبارو. [گل سرخ دارای دسته های مختلف است، ورد احمر، سوری، گل محمّدی].
گل سیما گل سیما اسم دخترانه است، معنی گل سیما: (= گلرخ)، ( گلرخ.
گل غنچه گل غنچه اسم دخترانه است، معنی گل غنچه: 1- غنچهی گل؛ 2- (در قدیم) گلگونه که زنان به روی خود میمالند، غازه، سرخاب.
گل گیس گل گیس اسم دخترانه است، معنی گل گیس: ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است.
گل نسا گل نسا اسم دخترانه است، معنی گل نسا: [گل = (در قدیم) (به مجاز) صورت زیبا + نسا = زنان]، 1- زیباروی زنان؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبارو.
گل یاس گل یاس اسم دخترانه است، معنی گل یاس: 1- گلِ درختِ یاس، 1 یاس؛ 2- (به مجاز) زیبا و باطراوت.
گلاب
گلاب
گلابتون گلابتون اسم دخترانه است، معنی گلابتون: 1- (در صنایع دستی) رشته های نازک طلا و نقره (امروزه اغلب اکلیلی به رنگ طلا یا نقره) که همراه تارهای ابریشم در زری بافی به کار میرود؛ 2- گل های برجسته از رشته های طلا و نقره که روی پارچه میدوزند؛ 3- ابریشم بافته ای به رنگ مو همراه با منگوله که به دنبالهی گیس میبندند.
گلاره گلاره اسم دخترانه است، معنی گلاره: (کردی، gilāra ) 1- مردمک چشم؛ 2- حبهی انگور.
گلاله گلاله اسم دخترانه است، معنی گلاله: (= کُلاله) 1- مو و کاکل مجعد و پیچیده؛ (در عربی)، نوعی پیراهن، قمیص. +   کُلاله.
گلاویژ گلاویژ اسم دخترانه است، معنی گلاویژ: (کردی،gilāvež) نام ستاره ای که در شب های تابستان نمایان میشود؛ ستارهی سهیل.
گلایل (گلایول) گلایل (گلایول) اسم دخترانه است، معنی گلایل (گلایول): (فرانسوی؛glaïeul ) 1- (در گیاهی) گل زینتیِ زیبا به رنگ های مختلف که آرایش خوشه ای یک طرفی با خوشه های دراز و برگ های شمشیری دارد؛ 2- گیاه این گل که علفی، خودرو، یا زینتی است و با بنه تکثیر میشود.
گلباران گلباران اسم دخترانه است، معنی گلباران: 1- گل ریزان، گل پاشان، ریختن و پاشیدن گل؛ 2- ریختن گلِ فراوان بر سر کسی یا جایی معمولاً به قصد تمجید و بزرگ داشت.
گلبر گلبر اسم دخترانه است، معنی گلبر: 1- آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است؛ 2- (در گیاهی) گونهی گل ها، چون گل سرخ، زرد و جز آن.
گلبرگ گلبرگ اسم دخترانه است، معنی گلبرگ: (= برگ گل) 1- (در گیاهی) هر یک از برگهای یک گل، برگ گل؛ 2- (به مجاز) (دختر) همچون برگ گل؛ 3- (به کنایه) معشوقه ای که بدنش مانند برگ گل لطیف و نازک باشد؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) چهره، رخسار.
گلپاره گلپاره اسم دخترانه است، معنی گلپاره: (گل+ پاره = جزء پسین بعضی کلمه های مرکب به معنی «قطعه» و «تکه»)، 1- قطعهی گل، تکهی گل؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.
گلپر گلپر اسم دخترانه است، معنی گلپر: 1- (در گیاهی) دانهی معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی است و کوبیدهی آن به صورت چاشنی غذا مصرف میشود؛ 2- گیاه این دانه که علفی یک ساله یا پایا و خودرو یا کاشتنی است.
گلپری گلپری اسم دخترانه است، معنی گلپری: [گل+ پری = (به مجاز) زیباروی و دارای اندام ظریف] (به مجاز) زیباروی با طراوت که دارای اندام ظریف مثل پری است.
گلپسند گلپسند اسم دخترانه است، معنی گلپسند: (گل+ پسند = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکب به معنی «پسندیده» یا «قبول شونده») (به مجاز) زیباروی مورد پسند.
گلچهر گلچهر اسم دخترانه است، معنی گلچهر: 1- (= گل چهره)، ( گل چهره؛ 2- (اَعلام) «گلچهر» نام معشوقهی اورنگ در افسانه های ایرانی.
گلچین گلچین اسم دخترانه است، معنی گلچین: 1- آنکه گل میچیند، گل چیننده؛ 2- (به مجاز) آن که از بین یک مجموعه بهترین را انتخاب میکند؛ 3- (به مجاز) ویژگی آن که از بین یک مجموعه به عنوان بهترین انتخاب شده باشد، برگزیده، منتخب.
گلخنده گل خندان اسم دخترانه است، معنی گل خندان: گلخنده اسم دخترانه است، معنی گلخنده: (= گلخند)، ( گلخند.
گلدار گلدار اسم دخترانه است، معنی گلدار: (گل+ دار = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکب به معنی «دارنده» یا « نگه دارنده و محافظ»)، 1- آن که دارای گل (صفات گل) است؛ 2- (به مجاز) لطیف و زیبارو.
گلدانه گلدانه اسم دخترانه است، معنی گلدانه: (گل+ دانه = بذر) 1- بذرِ گل؛ 2- (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن (زیبا، لطیف و با طراوت) را دارد.
گلدخت گلدخت اسم دخترانه است، معنی گلدخت: (گل+ دخت = دختر)، 1- دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل؛ 2- (به مجاز) زیبا و لطیف.
گلدیس گلدیس اسم دخترانه است، معنی گلدیس: (گل+ دیس (پسوند شباهت))، 1- چون گل، مانند گُل؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.
گلرخ گلرخ اسم دخترانه است، معنی گلرخ: (در قدیم) (به مجاز) دارای چهره ای مانند گل، زیبا روی، گل چهره.
گلریز گلریز اسم دخترانه است، معنی گلریز: 1- (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه شور؛ 2- (در قدیم) دارای نقش گل، به ویژه گل سرخ؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) ریزندهی پاره های آتش؛ 4- نوعی آتش بازی.
گلزاد گلزاد اسم دخترانه است، معنی گلزاد: (گل + زاد = زاده)، 1- آن که چون گل متولد شده، آن که مادرزاد گل است؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.
گلزار گلزار اسم دخترانه است، معنی گلزار: 1- (= گلستان)، ( گلستان؛ 2- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از الحان قدیمی.
گلزر گلزر اسم دخترانه است، معنی گلزر: 1- گل طلا، گل طلایی رنگ؛ 2- (به مجاز) زیبا و لطیف.
گلزری گلزری اسم دخترانه است، معنی گلزری: گلطلا اسم دخترانه است، معنی گلطلا: (= گلزر)، ( گلزر.
گلسا گلسا اسم دخترانه است، معنی گلسا: (گل + سا (پسوند شباهت))، 1- چون گل، مانند گل؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.
گلستان گلستان اسم دخترانه است، معنی گلستان: 1- جایی که در آن گل های بسیار و گوناگون پرورش می دهند، گلزار، گلشن؛ 2- (اَعلام) 1) کتاب فارسی از سعدی، شامل حکایتهایی به نثر همراه با شعر، غالباً با نتیجه گیریهای اخلاقی [تألیف در 656 هجری]، از مؤثرترین کتابها در شکل گیری نثر فارسی از قرن 8 به بعد؛ 2) استانی در شمال ایران، در جنوب غربی دریای خزر.
گلستانه گلستانه اسم دخترانه است، معنی گلستانه: (گلستان + ه/e-/ (پسوند نسبت))، منسوب به گلستان، - گلستان. 1-
گلشا گلشا اسم دخترانه است، معنی گلشا: (گل + شا = مخفف شاد) (= گلشاد)، گ گلشاد.
گلشاد گلشاد اسم دخترانه است، معنی گلشاد: 1- گل شاد و خندان، شادان مثل گل؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.
گلشکر گلشکر اسم دخترانه است، معنی گلشکر: [گل + شکر= (در قدیم) (به مجاز) لب معشوق، زیبارو]، لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو.
گلشن گلشن اسم دخترانه است، معنی گلشن: 1- (در قدیم) گلستان؛ 2- (به مجاز) خانه، + ( گلستان.
گلشید گلشید اسم دخترانه است، معنی گلشید: (گل + شید = درخشان، روشن، خورشید)، 1- گلِ درخشان؛ 2- گلِ خورشید (آفتاب)؛ 3- (به مجاز) زیبا و درخشان. + ن.ک. گلمهر.
گلطلا گلزری اسم دخترانه است، معنی گلزری: گلطلا اسم دخترانه است، معنی گلطلا: (= گلزر)، ( گلزر.
گلعذار گلعذار اسم دخترانه است، معنی گلعذار: (= گل چهره)، ( گل چهره.
گلفام گلفام اسم دخترانه است، معنی گلفام: (در قدیم) به رنگ گل سرخ، گلگون.
گلفر گلفر اسم دخترانه است، معنی گلفر: 1- با فر و شکوه گل (زیبا و لطیف و با شکوه)؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.
گلمهر گلمهر اسم دخترانه است، معنی گلمهر:   (گل + مهر = خورشید) 1- (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ 2- (در زبان انگلیسی)sun flower.
گلنار گلنار اسم دخترانه است، معنی گلنار: 1- گل درخت انار که سرخ رنگ است به ویژه گل انار وحشی که مصرف دارویی دارد؛ 2- (اَعلام) از نام های زنان در شاهنامه.
گلناز گلناز اسم دخترانه است، معنی گلناز: نوعی گل (گلِ ناز).
گلنام گلنام اسم دخترانه است، معنی گلنام: [گل+ نام = (به مجاز) صورت، ظاهر] 1- دارای صورت و ظاهری چون گل؛ 2- (به مجاز) زیبا، لطیف و با طراوت.
گلنوش گلنوش اسم دخترانه است، معنی گلنوش: 1- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از الحان قدیم ایرانی؛ 2- گلِ نوش، گل؛ 3- (به مجاز) دارای زیبایی همیشگی.
گلی گلی اسم دخترانه است، معنی گلی: (گل + ی (پسوند نسبت))، 1- منسوب به گل؛2-  به رنگ سرخ، به گونهی گل، به رنگ گل؛ 3- نام نوعی یاقوت که آن را وردی نیز گویند؛ 4- (به مجاز) زیبا رو و لطیف.
گلین گلین اسم دخترانه است، معنی گلین: 1- (در قدیم) به رنگ گل سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا و شاداب؛ 3- (در ترکی)/galin/ عروس.
گوارا گوارا اسم دخترانه است، معنی گوارا: گوارا.
گوزل گوزل اسم دخترانه است، معنی گوزل: (ترکی) 1- زیبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین.
گوهر گوهر اسم دخترانه است، معنی گوهر: 1- هر کدام از سنگ های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید؛ 2- (به مجاز) اصل و نسب، نژاد؛ 3- (به مجاز) نهاد و سرشت؛ 4- (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس؛ 5- (به مجاز) اشک؛ 6- (در قدیم) (به مجاز) هر یک از چهار عنصر (آب، خاک، باد، آتش)؛ 7-(در عرفان) روح، نفس ناطقه، حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گویند.
گوهرشاد گوهرشاد اسم دخترانه است، معنی گوهرشاد: 1- (به مجاز) آنکه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است؛ 2- (اَعلام) نام دختر میرعماد (خطاط مشهور ایران) و چند زن دیگر در تاریخ از جمله زن سلطان شاهرخ میرزا پسرِ امیر تیمور گورکانی.
گوهرناز گوهرناز اسم دخترانه است، معنی گوهرناز: [گوهر = (به مجاز) نهاد و سرشت، هر شخص یا چیز والا و نفیس+ ناز = کرشمه، غمزه، قشنگ، زیبا] 1- ویژگی شخصی که در نهاد و سرشت او ناز و غمزه هست؛ 2- شخص (زن) ارزشمند، والا و نفیس که قشنگ و زیباست.
گویچک گویچک اسم دخترانه است، معنی گویچک: (ترکی) زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.
گیتا گیتا اسم دخترانه است، معنی گیتا: جهان، آفرینش برابر با گیتی از واژهی اوستایی «گئیتا /gaeta» برابر با گیتی، جهان، جهان آفرینش.
گیتی گیتی اسم دخترانه است، معنی گیتی: 1- جهان، دنیا، کرهی زمین؛ 2- (در نجوم) کیهان.
گیتی افروز گیتی افروز اسم دخترانه است، معنی گیتی افروز: 1- روشن کنندهی دنیا، فروزندهی دنیا؛ 2-  کنایه از آفتاب؛ 3- (به مجاز) زیبارو.
گیسو گیسو اسم دخترانه است، معنی گیسو: 1- موی بلند سر؛ 2- (در نجوم) (= شَِعر بِرنیکه)  صورت فلکی در آسمان نیمکرهی شمالی میان صورتهای عوّا، جاثی و حیّه؛ 3- (در عرفان) طریق طلب را به عالم هویت گویند و حبل المتین [ریسمان محکم یا شریعت اسلام] عبارت از آن است.
گیلان گیلان اسم دخترانه است، معنی گیلان: (گیل = قوم ساکن گیلان + ان (پسوند مکان)) سرزمین گیل ها.
گیلدا گیلدا اسم دخترانه است، معنی گیلدا: (گیل = قوم ساکن گیلان + دا = دادن، آفریدن، ساختن) (به مجاز) پرورش یافتهی مردم گیل (گیلان).
.

منبع :