آکاایران: طاووس طاووس اسم دخترانه است، معنی طاووس: (معرب از آرامی) 1- پرنده ای از خانوادهی کبک که پرهای رنگارنگ و زیبا دارد؛ 2- (در نجوم) یکی از صورت های فلکی در نیمکرهی جنوبی آسمان، میان صورتهای اُکتان، تلسکوپ و هندی.

آکاایران: اسم دختر با ط

طاهره طاهره اسم دخترانه است، معنی طاهره: (عربی) 1- (مؤنث طاهر)، زن پاک از پلیدی و عیوب. + ( طاهر. 1- ، 2- و3- ؛ 2-(اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س).
طراوت طراوت اسم دخترانه است، معنی طراوت: (عربی) 1- تر و تازگی؛ 2-(در قدیم) (به مجاز) سامان و رونق.
طریفه طریفه اسم دخترانه است، معنی طریفه: (عربی) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه).
طلا طلا اسم دخترانه است، معنی طلا: (عربی) 1- زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) هر شیئی یا هر شخص بسیار ارزشمند؛ 3- (به مجاز) آب طلا.
طلایه طلایه اسم دخترانه است، معنی طلایه: (عربی) (به مجاز) نشانه یا جلوهی نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود.
طلعت طلعت اسم دخترانه است، معنی طلعت: (عربی) (در قدیم) چهره، روی.
طلوع طلوع اسم دخترانه است، معنی طلوع: (عربی) 1- دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتدای روز؛ 3- (به مجاز) آغاز پیدایش چیزی؛ 4-(در نجوم) پیدایی و آشکار شدن ستاره هنگامی که تحت الشعاع خورشید نباشد، مقابلِ غروب.
طلیعه طلیعه اسم دخترانه است، معنی طلیعه: (عربی) (به مجاز)، طلایه. ( طلایه.
طناز طناز اسم دخترانه است، معنی طناز: (عربی) 1- ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ 2-(به مجاز) بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده؛ 3- (در قدیم) آن که به کنایه و از روی طنز و ریشخند سخن میگوید، طنز گو و ایرادگیر.
طنین طنین اسم دخترانه است، معنی طنین: (عربی) 1- انعکاس صوت، پژواک؛ 2- حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ 3- خوش آهنگی.
طوبی طوبی اسم دخترانه است، معنی طوبی: (معرب از عبری) 1- خیر، شادی، سعادت، بهشت؛ 2- درختی در بهشت؛ 3- (مؤنث اطیب) به معنی پاکیزه تر، پاکیزه، نیکو؛ 4- طوبی به صورت شبه جمله (در عربی) (در قدیم) به معنی خوشا (برگرفته از قرآن کریم).
طوعه طوعه اسم دخترانه است، معنی طوعه: (عربی) 1- اطاعت، فرمانبری؛ 2- (اَعلام) نام زنی که مسلم ابن عقیل به خانه او پناه برد.
طهورا طهورا اسم دخترانه است، معنی طهورا: (عربی) 1- از واژه های قرآنی (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معنی پاک کننده، تطهیر کننده؛ 2- (به مجاز) پاک و پاکیزه.
طیبه طیبه اسم دخترانه است، معنی طیبه: (عربی) (مؤنث طیب)، ی طیب.
.

منبع :