آکاایران: ساجده ساجده اسم دخترانه است، معنی ساجده: (عربی) (مؤنث ساجد)، ( ساجد. ساچلی ساچلی اسم دخترانه است، معنی ساچلی: (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.
ساحل ساحل اسم دخترانه است، معنی ساحل: (عربی) (در جغرافیا) زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رودی بزرگ واقع شده است، مرزبین آب و خشکی،کرانه.
ساحله ساحله اسم دخترانه است، معنی ساحله: (عربی ـ فارسی) (ساحل + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ساحل ( ساحل.
سارا سارا اسم دخترانه است، معنی سارا: (عبری) 1- خالص، بیآمیختگی؛ 2- (اَعلام) نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع).
ساران ساران اسم دخترانه است، معنی ساران: 1- (در قدیم) آغاز، ابتدا؛ 2- سر.
سارای سارای اسم دخترانه است، معنی سارای: (عبری) (= ساره و سارا)، ( ساره و سارا. 1-
سارگل سارگل اسم دخترانه است، معنی سارگل: گل زرد.
ساره ساره اسم دخترانه است، معنی ساره: (عبری) (= سارا، سارای)؛ 1- امیرهی من؛ 2- (اَعلام) زوجهی ابراهیم خلیل(ع) که به روایت تورات در سالگی اسحاق را به دنیا آورد و در 127 سالگی درگذشت؛ 3- (در هندی) شاره یا نوعی لباس محلیِ زنان هند و پاکستان که به صورت پارچه ای سبک و بلند است و یک سر آن را به دور کمر میپیچند و سر دیگر آن را بر روی شانه یا سر میاندازند، پرده.
سارینا سارینا اسم دخترانه است، معنی سارینا: خالص، پاک.
ساریه ساریه اسم دخترانه است، معنی ساریه: (عربی) 1- ابری که در شب آید؛ 2- (اَعلام) نام یکی از دختران امام موسی کاظم(ع).
سازگار سازگار اسم دخترانه است، معنی سازگار: 1- دارای گرایش به همراهی و همکاری با دیگران، هماهنگ، موافق؛ 2- ملایم طبع.
ساعده ساعده اسم دخترانه است، معنی ساعده: (عربی) 1- (مفرد سواعد) شاخه فرعی، شاخابه، مجاری آب که به رودخانه یا دریا می ریزد؛ 2- مجاری شیر در پستان؛ 3- (اسم) ساعد بند آهنی یا طلایی.
ساغر ساغر اسم دخترانه است، معنی ساغر: (معرب) 1- ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب؛ 2- (در قدیم) (به مجاز)، شراب؛ 3- (در عرفان) دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده میشود.
ساقی ساقی اسم دخترانه است، معنی ساقی: (عربی) 1- آن که شراب در پیاله میریزد و به دیگری میدهد؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) معشوق؛ 3- (در قدیم) در ادبیات عرفانی نمادِ «خداوند» یا پیر است.
سالومه سالومه اسم دخترانه است، معنی سالومه: (عبری) (اَعلام) زوجهی زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی.
سالینا سالینا اسم دخترانه است، معنی سالینا:   [سال + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، منسوب به سال، سالانه(؟).
سامه سامه اسم دخترانه است، معنی سامه: 1- (در قدیم) عهد، پیمان؛ 2- جای امن و امان، پناه، مأمن.
سامیا سامیا اسم دخترانه است، معنی سامیا: نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دورهی هخامنشی.
سامینا سامینا اسم دخترانه است، معنی سامینا: 1- مانند مینا؛ 2- نام گلی.
سامیه سامیه اسم دخترانه است، معنی سامیه: (عربی) (مؤنث سامی)، (در قدیم) بلند. + ( سامی. 1-
سانا سانا اسم دخترانه است، معنی سانا: آسان.
ساناز ساناز اسم دخترانه است، معنی ساناز: 1- نام گلی؛ 2- کمیاب، نادره.
سانای سانای اسم دخترانه است، معنی سانای: (ترکی) مهنام، بیقرار.
سانیا سانیا اسم دخترانه است، معنی سانیا: سایه روشنِ جنگل.
ساهره ساهره اسم دخترانه است، معنی ساهره: (عربی) 1- زمین یا روی زمین، زمینی که حق سبحانه در روز قیامت آن را مجدداً پیدا سازد؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) (در ادیان) زمین روز رستاخیز؛ 3- چشمه روان؛ 4-ماه، غلاف ماه.
سایا سایا اسم دخترانه است، معنی سایا: (ترکی) 1- یکرنگ، بیریا؛ 2- (در فارسی) ساینده.
سایان سایان اسم دخترانه است، معنی سایان: (کردی) (سای = سایه + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به سایه (؟)، م سایه؛ 2- (اَعلام) نام رشته کوهی در آسیای مرکزی، بیشتر در سیبری جنوبی، شامل سایان خاوری و سایان باختری.
سایدا سایدا اسم دخترانه است، معنی سایدا: (کردی) (مرکب از سای + دا) سایهی مادر (؟).
ساینا ساینا اسم دخترانه است، معنی ساینا: 1- (اوستایی) (اَعلام) نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ 2- (در طبری) ساکت و بیصدا؛ 2) سایه ای که مشخص و قابل رؤیت باشد.
سایه سایه اسم دخترانه است، معنی سایه: 1- (در فیزیک) تاریکی نسبی که به سبب جلوگیری تابش مستقیم نور در سطح یا فضا ایجاد میشود در مقابلِ روشن؛ 2- (به مجاز)، توجه، عنایت، پناه، حمایت؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) حشمت و بزرگی.
سبا سبا اسم دخترانه است، معنی سبا: (عربی) 1- (اَعلام) 1) (= سباء) سورهی سی و چهارم از قرآن کریم؛ 2) نام شهر بلقیس؛ 3) مملکتی باستان در جنوب جزیره العرب در هزارهی اول پیش از میلاد 2- (در عبری) انسان.
سپیده سپیده اسم دخترانه است، معنی سپیده: 1- روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب؛ 2- (در قدیم) سفیداب؛ ذره و برادهی قلع.
سپینود سپینود اسم دخترانه است، معنی سپینود: (اَعلام) (در شاهنامه) دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور.
ستاره ستاره اسم دخترانه است، معنی ستاره: 1- (در نجوم) هر یک از اجسام نورانی آسمان که معمولاً شب ها از زمین به صورت نقطه های نورانی چشمک زنِ نسبتاً ساکن دیده میشوند؛ اختر، نجم؛ 2- (به مجاز) بخت و اقبال و نماد شخص مجلس آرا و زیبارو.
ستایش ستایش اسم دخترانه است، معنی ستایش: 1- حمد و سپاس خداوند، شکرگزاری (به درگاه خداوند)؛ 2- ستودن، مدح کردن، تعریف، مدح، تمجید؛ 3- تعریف و تمجید شدن.
ستوده ستوده اسم دخترانه است، معنی ستوده: (صفت مفعولی از ستودن)، آنکه او را ستوده اند؛ ستایش شده.
سِتی سِتی اسم دخترانه است، معنی سِتی: (عربی) (از عربی ستّی = بانوی من) 1- (در قدیم) عنوانی احترام آمیز برای زنان؛ 2- (به مجاز) زن و دختر.
سِتیا سِتیا اسم دخترانه است، معنی سِتیا: گیتی، دنیا و روزگار.
ستیلا ستیلا اسم دخترانه است، معنی ستیلا: (عربی) (اَعلام) 1) نام دختر حضرت موسی کاظم(ع)؛ 2) نام حضرت مریم.
سحر سحر اسم دخترانه است، معنی سحر: (عربی) 1- زمان قبل از سپیده دم؛ 2- زمانی است (در ماه رمضان) از نیمه شب تا اذان صبح؛ 3- (در قدیم) صبح.
سحرگل سحرگل اسم دخترانه است، معنی سحرگل: (عربی ـ فارسی)، 1- گل سپیده دم؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.
سحرناز سحرناز اسم دخترانه است، معنی سحرناز: (عربی ـ فارسی) 1- زیبایی سپیده دم؛ 2- (به مجاز) زیبا.
سَدِنا سَدِنا اسم دخترانه است، معنی سَدِنا: سدن + الف (اسم ساز)، خدمت کردن کعبه.
سرمه سرمه اسم دخترانه است، معنی سرمه: 1- مخلوطی از کانه  های آنتیموان که سیاه  رنگ است و از آن برای آرایش پلک چشم و مژه  ها استفاده می  شود، [سرمه  های امروزی مخلوطی از آهن و سرب و بعضی مواد دیگر است یا از سوزاندن دانه  های روغنی به دست می  آورند]؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) سیاهی ، تاریکی.
سرو سرو اسم دخترانه است، معنی سرو: 1- (در گیاهی) هر یک از انواع درختان بازدانه از خانواده مخروطیان که همیشه سبز است؛ 2- (به مجاز) شاداب و با طراوت.
سرور
سروراعظم سروراعظم اسم دخترانه است، معنی سروراعظم: (فارسی ـ عربی) از نام  های مرکب،   سرور و اعظم.
سروری سروری اسم دخترانه است، معنی سروری: 1- منسوب به سرو؛ 2- نوعی از خطوط اسلامی؛ 3- نخلی، شجری.
سروگل سروگل اسم دخترانه است، معنی سروگل: (سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب.
سروناز سروناز اسم دخترانه است، معنی سروناز: 1- سرو نورسته، سروی که شاخه های آن به هر طرف مایل باشد؛ 2- (در موسیقی ایرانی) نام نوایی.
سروه سروه اسم دخترانه است، معنی سروه: (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.
سروین سروین اسم دخترانه است، معنی سروین: 1- (در قدیم) شبیه سَرو؛ 2-(در کردی) روسری و چارقد.
سریرا سریرا اسم دخترانه است، معنی سریرا: (سَریر + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَریر، ) سَریر.
سعاد سعاد اسم دخترانه است، معنی سعاد: (عربی) (اَعلام) نام زن محبوبی در عرب، نام معشوقه ای در عرب.
سعادت سعادت اسم دخترانه است، معنی سعادت: (عربی) 1- خوشبختی؛ 2- (در احکام نجوم) سعد بودنِ ستاره ها و تأثیر آنها بر سرنوشت انسانها.
سعاده سعاده اسم دخترانه است، معنی سعاده: (عربی) 1- نیک بختی، خوشبختی؛ 2- (در احکام نجوم) سعد بودنِ ستاره ها و تأثیر آنها بر سرنوشت انسان ها.
سعدیه سعدیه اسم دخترانه است، معنی سعدیه: (عربی) (سعد + ایّه/iyyeـ/ (پسوند نسب))، 1- منسوب به سعد،   سعد. 1- ؛  2- (به مجاز) سعادتمند و خوشبخت؛ 3- (اَعلام) آرمگاه سعدی در شمال شرقی شهر شیراز در استان فارس.
سعیده سعیده اسم دخترانه است، معنی سعیده: (عربی) 1- (مؤنث سعید)، ( سعید. 1- و 2- ؛ 2- (اَعلام) 1) رودی از رشته کوه اطلس، در شمال غربی الجزایر به ارتفاع 1180 متر؛ 2) نام استانی در شمال غربی الجزایر؛ 3) نام شهری در مرکز استان سعیده در الجزایر، در کنار کوه سعیده.
سکینه سکینه اسم دخترانه است، معنی سکینه: (عربی) 1- (= سکینت)، آرامش خاطر؛ 2- (اَعلام) [قرن 1و 2 هجری] دختر امام حسین(ع)، همسر مصعب ابن زّبیر. در مدینه وفات یافت.
سلاله سلاله اسم دخترانه است، معنی سلاله: (عربی) 1- نسل؛ 2- (در قدیم) فرزند، نطفه.
سلامت سلامت اسم دخترانه است، معنی سلامت: (عربی) 1- سالم، تندرستی، صحت؛ 2- (در حالت قیدی) بطور سالم، در حال صحت؛ 3- (در قدیم) امنیت و آرامش، رستگاری.
سلامه سلامه اسم دخترانه است، معنی سلامه: (عربی) (اَعلام) سلامه یا سلافه مشهور به شهربانو دختر یزدجرد ابن شهریار یا هرمزان و همسر امام حسین(ع).
سلدا سلدا اسم دخترانه است، معنی سلدا: (ترکی) حامی، یاور.
سلما سلما اسم دخترانه است، معنی سلما: 1- نام درختی؛ 2- (در عربی) (مؤنث سِلم) صلح، آشتی، زنِ صلح طلب.
سلمی سلمی اسم دخترانه است، معنی سلمی: (عربی) (در گیاهی) نام گیاهی است؛ (اَعلام) زنی معشوقه در عرب و (به مجاز) هر معشوق را گویند.
سلوا سلوا اسم دخترانه است، معنی سلوا: (عربی) 1- (در گیاهی) گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعنا، مریم گلی؛ 2- هر چیز که تسلّی دهد؛ 3- انگبین، عسل.
سَلوی سَلوی اسم دخترانه است، معنی سَلوی: (معرب از لاتین) (در گیاهی) 1- گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده  ی نعناع با برگ  های کرک دار و گل  هایی به رنگ آبیِ مایل  به بنفش و به ندرت سفید شهد دار. برگ  ها و سرشاخه  های آن معطر و دارویی است؛ 2- مریم گلی. + ن.ک سِلوا.
سلیله سلیله اسم دخترانه است، معنی سلیله: (عربی) (در قدیم) دختر، دخت، فرزندِ دختر.
سلیمه سلیمه اسم دخترانه است، معنی سلیمه: (عربی) (مؤنث سلیم)، ( سلیم. 1- ، 2- و 3-
سلین سلین اسم دخترانه است، معنی سلین: (ترکی) 1- سیل مانند؛ 2- (اَعلام) نام رودخانه ای در آذربایجان که از منطقه قره داغ سرچشمه میگیرد.
سلینا سلینا اسم دخترانه است، معنی سلینا: (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ، سَلین.
سما سما اسم دخترانه است، معنی سما: (عربی) (در قدیم) آسمان.
سمانه سمانه اسم دخترانه است، معنی سمانه: 1- (مخفف آسمان) یعنی سقف خانه؛ 2- نام پرنده ای کوچک که به آن در ترکی بلدرچین میگویند.
سَمر سَمر اسم دخترانه است، معنی سَمر: (عربی) 1- (در قدیم) حکایت، افسانه، داستان؛ 2- (به مجاز) مشهور و گفتار و سخن.
سمرا سمرا اسم دخترانه است، معنی سمرا: (عربی) زن گندمگون.
سمن سمن اسم دخترانه است، معنی سمن: 1- نام گیاهی (رازقی)، یاسمن؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) چهرهی سفید و لطیف و همینطور بوی خوش.
سمن بر سمن بر اسم دخترانه است، معنی سمن بر: (به مجاز) دارای اندام معطّر چون سَمن، یا دارای اندام سفید و لطیف.
سمن رخ سمن رخ اسم دخترانه است، معنی سمن رخ: (= سمن چهر)، (  سمن چهر.
سمن ناز سمن ناز اسم دخترانه است، معنی سمن ناز: (سَمن + ناز= کرشمه، ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و کرشمه.
سمیرا سمیرا اسم دخترانه است، معنی سمیرا: (عربی) 1- زن گندمگون، شمیرا. [سمیرا ترجمهی «مهین بانو» است]؛ 2- (اَعلام) نام عمهی شیرین است در اشعار نظامی.
سمیره سمیره اسم دخترانه است، معنی سمیره: (عربی) (= سمیرا)، ( سمیرا. 1-
سمیعه سمیعه اسم دخترانه است، معنی سمیعه: /set(t)i/
سمیه سمیه اسم دخترانه است، معنی سمیه: (اَعلام) نام مادر عمار بن یاسر و اولین زن شهیده در صدر اسلام.
سنا سنا اسم دخترانه است، معنی سنا: یاری دهنده، کمک کننده.
سنبل سنبل اسم دخترانه است، معنی سنبل: 1- (در گیاهی) گلِ خوشه ای بلند، به هم فشرده و معطر به رنگهای قرمز، آبی، سفید و زرد،  گیاه همین گل؛ 2-(در قدیم) (به مجاز) گیسو، زلف.
سنبله
سنبله
سندس
سندس
سنیه سنیه اسم دخترانه است، معنی سنیه: (عربی) عالی، خوب.
سودا سودا اسم دخترانه است، معنی سودا: (عربی) 1- (به مجاز) فکر، خیال، شور و شوق؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) علاقهی شدید به کسی یا چیزی، عشق.
سودابه سودابه اسم دخترانه است، معنی سودابه: (= سوداوه) 1- (در پهلوی) به معنی دارنده  ی آب روشنی بخش؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) همسر کیکاووس که چون سیاوش عشق او را نپذیرفت، بر او بهتان زد و موجب آوارگی و کشته شدن وی شد. در نتیجه به کین خواهی سیاوش، به دست رستم کشته شد.
سوده سوده اسم دخترانه است، معنی سوده: (عربی) 1- ساییده، ساییده شده؛ 2- (اَعلام) [قرن اول هجری] نام دختر زمعه ابن قیس ابن عبد شمس، از همسران پیامبر اسلام(ص)، بیوهی یکی از مسلمانان نخستین به نام سکران.
سورا سورا اسم دخترانه است، معنی سورا: 1- سود دهنده؛ 2- توانا، نیرومند؛ 3- (اَعلام) نام شهر «شوراب» در نوشته های رومی و یونانی که به گونه ای سورا/  surāـ/ آمده است، شوراب (سورا) در مغرب رود فرات و در نزدیک دشت سروج (باتنه) و در شرق حلب قرار دارد.
سوره سوره اسم دخترانه است، معنی سوره: (عربی) هر یک از بخش های صد و چهارده گانهی قرآن که خود شامل چند آیه است، سورت.
سوری سوری اسم دخترانه است، معنی سوری: 1- (در قدیم) (در گیاهی) گل سرخ؛ 2- (به مجاز) سرخ رنگ.