آکاایران: ژاسمن ژاسمن اسم دخترانه است، معنی ژاسمن: ژاسمین، گل یاسمن یا یاسمین.

آکاایران: اسم دختر با ژ

ژاسمین ژاسمین اسم دخترانه است، معنی ژاسمین: (= ژاسمن)،   ژاسمن.
ژاله ژاله اسم دخترانه است، معنی ژاله: شبنم، تگرگ، قطرهی باران، باران.
ژوان ژوان اسم دخترانه است، معنی ژوان: (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق.
ژیلا ژیلا اسم دخترانه است، معنی ژیلا: 1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و مکزیک و آریزونا جریان دارد و به رود کلرادو می  پیوندد.
ژینا ژینا اسم دخترانه است، معنی ژینا: [ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگی(؟) ؛ 2- (به مجاز) زندگی، حیات (؟).
ژینو ژینو اسم دخترانه است، معنی ژینو: [ژین (کردی) = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)]، 1-دارای زندگی؛ 2- (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات.
.

منبع :