آکاایران: رابعه رابعه اسم دخترانه است، معنی رابعه: (عربی) (اَعلام) رابعه ی بنت کعب (= رابعهی قزداری) [قرن 4 هجری] شاعرهی پارسی گوی از مردم بلخ، که شعرهایش از او و داستان عشقش به غلام برادرش و کشته شدنش به دست برادر در تذکره ها نقل شده است.

آکاایران: اسم دختر با ر

راحل راحل اسم دخترانه است، معنی راحل: 1- کوچ فرما، کوچ کننده؛ 2- (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع).
راحله راحله اسم دخترانه است، معنی راحله: (عربی) (مؤنث راحل)، ( راحل. 1-
راحمه راحمه اسم دخترانه است، معنی راحمه: (عربی) (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده.
راحیل راحیل اسم دخترانه است، معنی راحیل: (عبری) 1- در عبری گوسفند؛ 2- (اَعلام) همسر حضرت یعقوب(ع) و دختر لابان و مادر حضرت یوسف و بنیامین به روایت تورات.
رادا رادا اسم دخترانه است، معنی رادا: (راد + ا (پسوند نسبت))، منسوب به راد، ( راد. 2- ،3- و4-
راشده راشده اسم دخترانه است، معنی راشده: (عربی) راهنمایی شده، از گمراهی درآمده.
راشین راشین اسم دخترانه است، معنی راشین: (راش = نوعی درخت در جنگل های ایران + ین (پسوند نسبت)) 1- (به مجاز) سر سبز و خرّم و با طراوت؛ 2- راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار میگذرد معنی شده است.
راضیه راضیه اسم دخترانه است، معنی راضیه: (عربی) 1- پسندیده؛ 2- خوش؛ 3- خشنود؛ 4- (اَعلام) از القاب فاطمه زهرا(س).
راغده راغده اسم دخترانه است، معنی راغده: (عربی) (مؤنث راغد)، [راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است]، راغده به معنی زنی که زندگانی خوش و فراخ دارد.
رأفت رأفت اسم دخترانه است، معنی رأفت: (عربی) نرم خوئی، مهربانی، شفقت.
رافعه رافعه اسم دخترانه است، معنی رافعه: (عربی) (مؤنث رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود کننده؛ 3- دادخواه و شاکی؛ 4- برپا دارنده، بلند کننده؛ 5- آورنده و رساننده.
راما راما اسم دخترانه است، معنی راما: (سنسکریت) 1- (اَعلام) (در اسطوره های هندی) ششمین مظهر «ویشنو» /vichnou/ ، شاهزادهی آیوردهیا در هند شمالی، که سرگذشت او در حماسهی رامایانا بیان شده است؛ 2- (در فارسی) (رام + ا (پسوند نسبت))، منسوب به رام. د رام. 1- ، 2- و3-
رامش رامش اسم دخترانه است، معنی رامش: (در قدیم) 1- شادی و طرب؛ 2- عیش و خوشی؛ 3- سرود، نغمه؛ 4- امن، آسودگی.
رامینا رامینا اسم دخترانه است، معنی رامینا: (رامین + الف (نسبت)) 1- منسوب به رامین؛ 2- دخترِ طربناک.
رامینه رامینه اسم دخترانه است، معنی رامینه: رام، رامین، طربناک.
رانیا رانیا اسم دخترانه است، معنی رانیا: (عربی) 1- بیننده؛ 2- (اعلام) نام جایی در هندوستان.
رانیکا رانیکا اسم دخترانه است، معنی رانیکا: (اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی.
راویه راویه اسم دخترانه است، معنی راویه: (عربی) (در قدیم) بسیار روایت کننده، راوی. + ( راوی.
رایا رایا اسم دخترانه است، معنی رایا: (رای = فکر، اندیشه، تأمل + الف (اسم ساز))؛ (به مجاز) فکر و اندیشه.
رایحه رایحه اسم دخترانه است، معنی رایحه: (عربی) بوی خوش، بو.
رباب رباب اسم دخترانه است، معنی رباب: (عربی) 1- ابرهای سفید؛ 2- (اَعلام) نام همسر امام حسین(ع)؛ 3- (در موسیقی) سازی با کاسهی طنینی.
ربابه ربابه اسم دخترانه است، معنی ربابه: (عربی) (= رباب)، ( رباب.
ربیعه ربیعه اسم دخترانه است، معنی ربیعه: (عربی) 1- (مؤنث ربیع)، ( ربیع 1- و3- ؛  2- (اَعلام) ربیعه از قبیله های بزرگ شمال عربستان در زمان ظهور اسلام که افرادش بیشتر مسیحی بودند.
رجا رجا اسم دخترانه است، معنی رجا: (عربی) 1- (در قدیم) امیدوار بودن، امیدواری، امید؛ 2-(در عرفان) امیدواری سالک به لطف خدا.
رحیمه رحیمه اسم دخترانه است، معنی رحیمه: (عربی) (مؤنث رحیم)، ( رحیم.
رخساره رخساره اسم دخترانه است، معنی رخساره: رخسار، رخ، چهره، صورت.
رخسانا رخسانا اسم دخترانه است، معنی رخسانا: [(رخ + سان (پسوند شباهت) + ا (پسوند نسبت)] 1-  به معنی مانند رخ، مانند رو؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
رخسانه رخسانه اسم دخترانه است، معنی رخسانه: [رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)]، (= رخسانا)، ، رخسانا.
رخشان رخشان اسم دخترانه است، معنی رخشان: (= درخشان)، ( درخشان.
رخشنده رخشنده اسم دخترانه است، معنی رخشنده: (صفت فاعلی از رخشیدن)، 1- درخشنده؛ 2- (به مجاز) دارای عظمت و شکوه.
رز رز اسم دخترانه است، معنی رز: (فرانسوی، rose) (در گیاهی) گلی از خانواده گل سرخ دارای گل هایی به رنگ های متفاوت.
رزا رزا اسم دخترانه است، معنی رزا: (فرانسوی) (= رُز)، ( رُز.
رزان رزان اسم دخترانه است، معنی رزان: 1- تاکستان، باغ انگور؛ 2- (در عربی) سنجیده شده، با وقار و آراسته.
رزی رزی اسم دخترانه است، معنی رزی: (فرانسوی ـ فارسی) (رُز + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رُز،   رُز.
رزیتا رزیتا اسم دخترانه است، معنی رزیتا: (فرانسوی) (= رُز و رُزا)، ( رُز و رُزا.
رَسپینا رَسپینا اسم دخترانه است، معنی رَسپینا: (پهلوی، pātec) فصل پاییز، پاییز.
رستا رستا اسم دخترانه است، معنی رستا: (رَست = رَستن، رهیدن + ا (پسوند)) رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده.
رُستا رُستا اسم دخترانه است، معنی رُستا: (در قدیم) روستا، دِه.
رشنک رشنک اسم دخترانه است، معنی رشنک: (اوستایی) 1- روشن؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی است (شاتل)؛ 3- (اَعلام) در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد. [دکتر معین معتقد است که در این نام خلطی شده، و آن این اینکه دختر داریوش سوم که زن اسکندر شد استاتیرا/Stātirā/  نام داشت، و آریان (کتاب 7 فصل 2 بند2) نام او را برسین (Barsine) نوشته. اسکندر بار دوم که به شوش آمد (325 پیش از میلاد ) با او ازدواج کرد. اما رکسانه = روشنک، زن دیگر اسکندر، دختر یکی از بزرگان بلخ(Baxtri)  به نام اوخشتره )یونانی.(oxyastes بود. اسکندر در زمستان سال 329- 328 پیش از میلاد. در شهر بلخ ماند، و در بهار آن سال چند دژ در آن سرزمین به دست وی افتاد. خاندان اوخشتره و در میان آنان روشنک به دست دشمن گرفتار شدند. اسکندر در سال 327 روشنک را به همسری گرفت. یکی از دژهای آن ناحیه که به دست اسکندر افتاد سوسیمیثرش (Sysimithres) یاد شده که پدر روشنک فرماندار آن دژ بود، و آن در سر پل سنگین در جنوب فیض آباد کنونی بدخشان واقع بود. (نقل از اعلام فرهنگِ معین ذیل روشنک)].
رشیده رشیده اسم دخترانه است، معنی رشیده: (عربی) (مؤنث رشید)، ( رشید. 1- ، 2- و3-
رضوان رضوان اسم دخترانه است، معنی رضوان: (عربی) 1- بهشت؛ 2- (در ادیان) فرشته ای که نگهبان یا دربان بهشت است؛ 3- (در قدیم) رضایت، رضامندی.
رضوانه رضوانه اسم دخترانه است، معنی رضوانه: (عربی ـ فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) 1- منسوب به رضوان؛ 2- بهشتی؛ 3- (به مجاز) زیبارو.
رضیه رضیه اسم دخترانه است، معنی رضیه: (عربی) (مؤنث رضی)، ( رضی. 1-
رعنا رعنا اسم دخترانه است، معنی رعنا: (عربی) 1- زیبا و دلفریب؛ 2- زن خویشتن آرا؛ 3- (در قدیم) ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ 4- (به مجاز) بلند و کشیده؛ 5- گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
رفعت رفعت اسم دخترانه است، معنی رفعت: (عربی) (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.
رفیعه رفیعه اسم دخترانه است، معنی رفیعه: (عربی) (مؤنث رفیع)، ( رفیع.
رقیه رقیه اسم دخترانه است، معنی رقیه: (عربی) 1- به معنی دعا، تعویذ؛ 2- (اَعلام) یکی از چهار دختر پیامبر اسلام(ص) [قرن اول هجری] از خدیجه و همسر عثمان؛ نام دختر امام حسین(ع)؛ [این واژه در عربی به صورت رُقَیَّه/roqayya(e)/ تلفظ میشود].
رکسانا رکسانا اسم دخترانه است، معنی رکسانا: (یونانی شده روشنک) 1- روشنک؛ 2- (اَعلام) نام دختر دارا [311 پیش از میلاد] که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد. + ر روشنک.
رکسانه رکسانه اسم دخترانه است، معنی رکسانه: (= رکسانا)، ( رکسانا.
رُمَیصا رُمَیصا اسم دخترانه است، معنی رُمَیصا: (عربی) 1- یکی از دو ستاره ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص؛ 2- (اَعلام) مادر اَنس بن مالک، خادم النّبی. وی در غزوات حُنَین و اُحد حضور داشت و در اُحد به جنگجویان آب می  رسانید و خنجری در دست گرفته بود. او با ابوطلحه ازدواج کرد و اسلام او را مهر خود قرار داد. از او 14 حدیث نقل شده که مسلم و نجاری یک حدیث از آن را جمله را صحیح شمرده  اند.
رنا رنا اسم دخترانه است، معنی رنا: (عربی) 1- شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ 2- جمال.
روبیتا روبیتا اسم دخترانه است، معنی روبیتا:   1- مقلوب شدهی بیتارو، بینظیر؛ 2- (به مجاز) زیباروی.
روجا روجا اسم دخترانه است، معنی روجا: (کردی ـ فارسی) [روج (کردی) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)]، 1-  منسوب به روج؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ 3- (اَعلام) روجا نام دهی در تنکابن، + ن.ک. روزا.
روجیار روجیار اسم دخترانه است، معنی روجیار: (کردی،rujyār)، 1- روزگار؛ 2- آفتاب. + ن .ک. روژیار.
روح افزا روح افزا اسم دخترانه است، معنی روح افزا: 1- آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح؛ 2- گوشه ای در موسیقی ایرانی.
روح انگیز روح انگیز اسم دخترانه است، معنی روح انگیز: روح بخش اسم دخترانه است، معنی روح بخش: (عربی ـ فارسی) (= روح افزا)، ( روح افزا. 1-
روح بخش روح انگیز اسم دخترانه است، معنی روح انگیز: روح بخش اسم دخترانه است، معنی روح بخش: (عربی ـ فارسی) (= روح افزا)، ( روح افزا. 1-
روحا روحا اسم دخترانه است، معنی روحا:   (عربی ـ فارسی) (روح = جان، نفس، روان + الف (اسم ساز))، منسوب به جان و روان.
رودابه رودابه اسم دخترانه است، معنی رودابه: (پهلوی) (اَعلام) (در شاهنامه) دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان.
روزا روزا اسم دخترانه است، معنی روزا: (روز + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به روز؛ 2- (به مجاز) تابنده و زیبا. + ن.ک. روژا.
روزانا روزانا اسم دخترانه است، معنی روزانا: (روزان + الف اسم ساز ) 1- منسوب به روز؛ 2- روشنا؛ 3- (به مجاز) تابنده و زیبا.
روزیتا روزیتا اسم دخترانه است، معنی روزیتا: (فرانسوی) (= رُزیتا)، ( رُزیتا.
روژا روژا اسم دخترانه است، معنی روژا: (کردی) روزها، آفتاب. + ن.ک. روجا.
روژان روژان اسم دخترانه است، معنی روژان: (کردی) روزها.
روژبین روژبین اسم دخترانه است، معنی روژبین: (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده  ی روز؛ 2- نشان دهنده  ی روز؛ 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.
روژدا روژدا اسم دخترانه است، معنی روژدا: [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردی و لری) مادر]؛ (به مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.
روژیا روژیا اسم دخترانه است، معنی روژیا: (کردی ـ فارسی) (روژ + ی میانجی + ا (پسوند اسم ساز))، روز و روشنایی.
روژیار روژیار اسم دخترانه است، معنی روژیار: (کردی) روزگار. + ن.ک. روجیار.
روژین روژین اسم دخترانه است، معنی روژین: (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به روز؛ 2- تابناک و درخشنده؛ 3-(به مجاز) زیبا.
روژینا روژینا اسم دخترانه است، معنی روژینا: (کردی ـ فارسی) [روژ = روز + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، منسوب به روز، ( روژین.
روسانا روسانا اسم دخترانه است، معنی روسانا: (رو + سان + الف اسم ساز) مانند روی و چهره.
روشا روشا اسم دخترانه است، معنی روشا: (رو + شا = شاد) روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب.
روشان روشان اسم دخترانه است، معنی روشان: (= روشن)، ( روشن.
روشن روشن اسم دخترانه است، معنی روشن: 1- دارای نور، تابنده، درخشان؛ 2- (به مجاز) آگاهِ با بصیرت، بینا؛ 3- شاد، مسرور؛ 4- درستکار، معتمد.
روشن دخت روشن دخت اسم دخترانه است، معنی روشن دخت: (روشن + دخت = دختر)، 1- دختر تابنده و شاد؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
روشنا روشنا اسم دخترانه است، معنی روشنا: 1- روشن، جای روشن، روشنایی؛ 2- (در کردی) روشن، آشنا.
رومینا رومینا اسم دخترانه است، معنی رومینا: 1- زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ 2- پاک و پاکیزه کرده.
روناک روناک اسم دخترانه است، معنی روناک: (کردی) روشن، تابناک.
رونیا رونیا اسم دخترانه است، معنی رونیا: 1- مقلوب نیارو(ی)، آن که چهره اش مثل نیاکان است؛ 2- (به مجاز) اصیل و نژاده.
رونیکا رونیکا اسم دخترانه است، معنی رونیکا: (رو + نیکا)، روی زیبا، زیباروی.
روهینا روهینا اسم دخترانه است، معنی روهینا: (در قدیم) آهن و فولاد جوهردار، جنسی از پولاد قیمتی، آهن گوهر دار، گوهر آهن.
رویا رویا اسم دخترانه است، معنی رویا: (عربی) 1- خواب، آنچه در خواب بینند؛ 2- (به مجاز) چهرهی زیبا و مطلوبی است که در عالم خواب دیده شود.
رها رها اسم دخترانه است، معنی رها: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی.
ریحان ریحان اسم دخترانه است، معنی ریحان: (عربی) گیاهی خوشبو از خانواده ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.
ریحانه ریحانه اسم دخترانه است، معنی ریحانه: (عربی) 1- (= ریحان)، ( ریحان؛ 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع). 3) گل خوش بو؛ یکی ازالقاب حضرت فاطمه (س).
رئوفه رئوفه اسم دخترانه است، معنی رئوفه: (عربی) (مؤنث رئوف) ،   رئوف.
.

منبع :