آکاایران: ذاکره ذاکره اسم دخترانه است، معنی ذاکره: (عربی) (در قدیم) ذاکر،   ذاکر.

آکاایران: اسم دختر با ذ

ذُریه ذُریه اسم دخترانه است، معنی ذُریه: (عربی) فرزندان، فرزند، نسل.
ذکیه ذکیه اسم دخترانه است، معنی ذکیه: (عربی) (مؤنث ذکیّ) به معنای تیز هوش و با هوش، زن تیز خاطر.
ذلفا ذلفا اسم دخترانه است، معنی ذلفا: (عربی) 1- دختر سفید روی؛ 2- (اَعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقهی نجدهی ابن اسود.
.

منبع :