آکاایران: جان افروز جان افروز اسم دخترانه است، معنی جان افروز: (به مجاز) آسایش بخش روان.

آکاایران: اسم دختر با ج

جانان جانان اسم دخترانه است، معنی جانان: 1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زیباروی.
جلاله جلاله اسم دخترانه است، معنی جلاله: (عربی) (مؤنث جلال)، جلال.
جلوه جلوه اسم دخترانه است، معنی جلوه: (عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه.
جلیله جلیله اسم دخترانه است، معنی جلیله: (عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. 1- و 2-
جمانه جمانه اسم دخترانه است، معنی جمانه:   (عربی) 1- یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع).
جمیله جمیله اسم دخترانه است، معنی جمیله: (عربی) 1- (مؤنث جمیل)، جمیل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجری].
جنان جنان اسم دخترانه است، معنی جنان: (عربی) 1- بهشت؛ 2- باغ ها؛ 3- (اَعلام) نام یکی از زنان شاعره عرب از عباسیان.
جنت جنت اسم دخترانه است، معنی جنت: (عربی) بهشت، فردوس.
جوانه جوانه اسم دخترانه است، معنی جوانه: 1- تازه، نو؛ 2- (به مجاز) جوان.
جواهر جواهر اسم دخترانه است، معنی جواهر: 1- هر یک از سنگهای گران بها مانند یاقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است.
جهان جهان اسم دخترانه است، معنی جهان: 1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی برای بزرگی و عظمت؛ 4) مردم دنیا و زندگی.
جهان آرا جهان آرا اسم دخترانه است، معنی جهان آرا: (در قدیم) 1- زیبا کننده، زینت بخش و مایهی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 1)  بسیار زیبا؛ 2) آرایندهی جهان و نظم بخشنده به آن؛ 3- (اَعلام) شاهدخت گورکانی هند [1023-1092 قمری]، دختر شاه جهان،که دلبستگی شدید به تصوف داشت و در این باره کتابی به نام مونس الارواح به زبان فارسی نوشت و مسجد آگره از بناهای اوست.
جهان آفرین جهان آفرین اسم دخترانه است، معنی جهان آفرین: 1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا.
جهان تاب جهان تاب اسم دخترانه است، معنی جهان تاب: آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالم تاب، نور دهندهی جهان.
جهان دخت جهان دخت اسم دخترانه است، معنی جهان دخت: دختر شهره در عالم.
جهان ناز جهان ناز اسم دخترانه است، معنی جهان ناز: مایهی افتخار جهان، فخر جهان.
جیران جیران اسم دخترانه است، معنی جیران: (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.
.

منبع :