آکاایران: تابان تابان اسم دخترانه است، معنی تابان: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن.

آکاایران: اسم دختر با ت

تابنده تابنده اسم دخترانه است، معنی تابنده: (صفت فاعلی از تابیدن)، آنچه میتابد و نورافشانی میکند، درخشان.
تارا تارا اسم دخترانه است، معنی تارا: ستاره، کوکب، مردمک چشم.
تالین تالین اسم دخترانه است، معنی تالین: (اَعلام) پایتخت کشور استونی، برکنارهی جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمدهی دریای بالتیک.
تامارا تامارا اسم دخترانه است، معنی تامارا: 1- (عبری) درخت خرما؛ 2- (اَعلام) نام عروس یهودا [چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع) و برادر یوسف(ع)] که در سرزمین «تمنه» با وی ملاقات کرد.
تامیلا تامیلا اسم دخترانه است، معنی تامیلا: (عربی) 1- (مصدر باب تفعیل) از روی امیدواری، امیدوارانه؛ 2- در برخی منابع به معنی بخشنده.
تانیا تانیا اسم دخترانه است، معنی تانیا: در گویش خراسانی به معنی توانستن (؟).
تبرّک تبرّک اسم دخترانه است، معنی تبرّک: (عربی) 1- مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ 1- برکت گرفتن.
تبسّم تبسّم اسم دخترانه است، معنی تبسّم: (عربی) 1- لبخند، خندهی بدون صدا؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) درخشیدن.
تحسین تحسین اسم دخترانه است، معنی تحسین: (عربی) ستودن و تمجید کردن، مورد ستایش قرار دادن، آفرین گفتن و نیک شمردن.
تحفه تحفه اسم دخترانه است، معنی تحفه: (عربی) 1- هدیه؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند.
ترانه ترانه اسم دخترانه است، معنی ترانه: 1- (در موسیقی) شعری متشکل از چند بیت مقفا و هم سان از نظر تعداد هجاها و مصراع ها که با آواز خوانده میشود؛ لید؛ 2- (در موسیقی) هرنوع سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده شود؛ 3- (در موسیقی ایرانی) قطعه آوازی، نوع جدیدی از تصنیف؛ تصنیف؛ 4-(در ادبیات) دو بیتیهای محلی از نوع فهلویات؛ 5- (در قدیم) (در ادبیات) هر نوع شعری که شامل دو بیت باشد؛ 6- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) رباعیای که با آواز خوانده شود؛ 7- (در قدیم) هر صدایی که حالت موسیقایی داشته باشد.
ترلان ترلان اسم دخترانه است، معنی ترلان: 1- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ 2- (در کردی) 1) به معنی زیبا؛ 2) نام نوعی اسب است.
ترمه ترمه اسم دخترانه است، معنی ترمه: نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقش های بته جقه، اسلیمی، و مانند آنها که معمولاً از آن، جانماز، بقچه و لباس تهیه میکنند.
ترنج ترنج اسم دخترانه است، معنی ترنج: 1- (در گیاهی) بالنگ؛ 2- طرحی (در قدیم) مرکّب از طرح های اسلیمی و گل و بوته ای که معمولاً در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار میرود؛ 3- گُویی از مواد معطر.
ترنّم ترنّم اسم دخترانه است، معنی ترنّم: (عربی) 1- خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولاً با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ 2- آواز، نغمه، سرود.
تسنیم تسنیم اسم دخترانه است، معنی تسنیم: (عربی) 1- از ریشهی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ 2- (اَعلام) طبق روایات چشمه ای در بهشت، مذکور در قرآن کریم. و (به مجاز) آب آن چشمه.
تکتم تکتم اسم دخترانه است، معنی تکتم: 1- نام چاه زمزم؛ 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع). [مرحومِ دهخدا معتقد است که: نام مادر حضرت رضا (ع) را نجمه نوشته اند که بعداً به «تکتم» و «طاهره» مسمی شده و ظاهراً این قول استوار نمینماید].
تلما تلما اسم دخترانه است، معنی تلما: (عربی) گندمگون.
تلّی تلّی اسم دخترانه است، معنی تلّی: (ترکی) 1- موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ 2- زباندار و سخنور.
تمنا تمنا اسم دخترانه است، معنی تمنا: (عربی) 1- آرزو؛ 2- خواستن چیزی معمولاً همراه با فروتنی و تواضع.
تندیس تندیس اسم دخترانه است، معنی تندیس: 1- مجسمه؛ 2- (در قدیم) بت، تصویر برجسته، تمثال؛ 3- (به مجاز) زیباروی.
توار توار اسم دخترانه است، معنی توار: 1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس ؛ 2) نام محلی در ناحیه برسویر در ایالت دوسِور فرانسه.
توتیا توتیا اسم دخترانه است، معنی توتیا: 1- از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی میکند؛ 2-نوعی ماده شیمایی که به عنوان سُرمه استفاده میکنند.
توران توران اسم دخترانه است، معنی توران: (در پهلوی، turān )، (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت)) (اَعلام) 1) سرزمین تورانیان که منسوب به تور پسر فریدون می باشد؛  2) (در قدیم) قوم باستانی در داستانهای ملی ایران، که در روزگار کیانیان با ایرانیان در جنگ بودند؛ 3) سرزمین آن قوم در شمال آمودریا؛ 4) بیابان پهناوری در آسیای مرکزی، در جنوب و خاور دریاچهی آرال، که رودهای آمودریا و سیردریا آن را به بیابانهای قراقوم و قزل قوم تقسیم می کند.
توران دخت توران دخت اسم دخترانه است، معنی توران دخت: (توران+ دخت = دختر)، 1- دختر تورانی؛ 2- (اَعلام) نام دختر خسرو پرویز که بعد از شیرویه به شاهی رسید.
تَهانی تَهانی اسم دخترانه است، معنی تَهانی: (عربی) (در قدیم) تهینت گفتن به یکدیگر.
تهمینه تهمینه اسم دخترانه است، معنی تهمینه: [مرکب از «تهم» به معنی نیرومند و قوی + «ینه»/ ine ـ/ پسوند نسبت)] 1- منسوب به تهم؛ 2- (به مجاز) نیرومند قوی؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) همسر رستم، دختر شاه سمنگان و مادر سهراب.
تیام تیام اسم دخترانه است، معنی تیام: (لُری) 1- چشمانم؛ 2- (به مجاز) عزیز و گرامی.
تینا تینا اسم دخترانه است، معنی تینا: 1- (در زند و پازند) گل سرخ ؛ 2- (در عربی) طین.
.

منبع :