آکاایران: باختر باختر اسم دخترانه است، معنی باختر: 1- مغرب؛ 2- (در پهلوی) به معنی ستاره است.

آکاایران: اسم دختر با ب

باران باران اسم دخترانه است، معنی باران: 1- (در علوم زمین) قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد میشود؛ 2- (در عرفان) باران کنایه از فیض حق تعالی و رحمت شامله اوست، که از عالم غیب بر ممکنات فایض گردد و ممکنات بر حسب مراتب استعداد، استفاضه نمایند. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
باقیه باقیه اسم دخترانه است، معنی باقیه:   (عربی) (مؤنث باقی)، 1- عمل صالح؛ 2- آن که یا آنچه وجود دارد، موجود؛ 3- پاینده، پایدار
بالی بالی اسم دخترانه است، معنی بالی: (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.
بامی بامی اسم دخترانه است، معنی بامی: (اوستایی) 1- درخشان؛ 2- (اَعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر اوشیدر.
باوان باوان اسم دخترانه است، معنی باوان: (کردی) 1- خانهی پدری؛ 2- جگر گوشه و عزیز.
باهره باهره اسم دخترانه است، معنی باهره: (عربی) (مؤنث باهر)، باهر، درخشان، تابان. + ( باهر. 1- و 2-
بتول بتول اسم دخترانه است، معنی بتول: (عربی) 1- کسی که از دنیا منقطع شده است و به خدا پیوسته است؛ 2- زن بریده از دنیا برای خدا؛ 3- (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(ع).
بخشنده بخشنده اسم دخترانه است، معنی بخشنده: (صفت فاعلی از بخشیدن) آنکه چیزی را بیآنکه عوضی بخواهد میبخشد؛ عطا کننده.
بَدرالزمان بَدرالزمان اسم دخترانه است، معنی بَدرالزمان: (عربی) 1- ماه زمانه، ماه روی روزگار؛ 2- (به مجاز) زیباروی زمانه.
بدری بدری اسم دخترانه است، معنی بدری: (عربی) 1- بارانی که پیش از زمستان ببارد، بارانی که پیش از سرما بیاید؛ 2- بدر بودن، ماه تمام و دو هفته بودن، حالت ماه دو هفته.
بدریه بدریه اسم دخترانه است، معنی بدریه: (عربی) (بدر = ماهی که به صورت دایرهی کامل دیده میشود، ماه شب چهاردهم + ایه/iye-/ (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بدر یا ماه شب چهارده؛ 2- (به مجاز) ماه مانند و زیبارو.
بدیعه بدیعه اسم دخترانه است، معنی بدیعه: (عربی) (مؤنث بدیع) ،    بدیع 1- ، 2- ، 3- و 4- .
برفین برفین اسم دخترانه است، معنی برفین: (برف + ین (پسوند نسبت))، 1- برفی، از جنس برف؛ 2-سفید مانند برف؛ 3- (به مجاز) زیبا چهره.
برکت برکت اسم دخترانه است، معنی برکت: (عربی) 1- فراوانی و بسیاری و رونق؛ 2- خجستگی، یمن، مبارک بودن؛ 3- نعمت های موجود در طبیعت، چنان که نان.
بشارت بشارت اسم دخترانه است، معنی بشارت: (عربی) 1- خبر خوش، مژده، مژده دادن، مژده آوردن؛ 2- (در ادبیات عرفانی) بشارت به وصل حبیب به سوی حبیب است.
بشری (بشرا) بشری (بشرا) اسم دخترانه است، معنی بشری (بشرا): (عربی) 1- بشارت، مژده، مژدگانی؛ 2- از واژه های قرآنی (یونس: 64).
بصیرا بصیرا اسم دخترانه است، معنی بصیرا: (عربی ـ فارسی) (بصیر + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بصیر؛ 2- منتسب به دانایی؛ 3- (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد. + ن.ک. بَصیر. 1- ، 2- ، 3- و 4-
بصیرت بصیرت اسم دخترانه است، معنی بصیرت: (عربی) 1- بینایی؛ 2- (به مجاز) آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در نظر داشتن، آگاهی و دانایی؛ 3- (در تصوف) نیروی باطنی که سالک با آن حقایق و باطن امور و اشیا را در می یابد.
بلقیس بلقیس اسم دخترانه است، معنی بلقیس: (عبری) (اَعلام) ملکهی شهر سبا که در روایات نام همسر حضرت سلیمان(ع) است. [پیشینه و ریشهی نام بلقیس به درستی دانسته نیست، برخی آن را برگرفته از واژهی احتمالاً یونانیpallaxis، به معنای دختر باکره یا همخوابه دانسته اند و برای آن معادل هایی در زبان های آرامی و عبری برشمرده و بعضی ریشهی یونانی آن را به معنای نوعی آلت موسیقی دانسته اند و معادل هایی در زبان سومری، اَکَدیِ بابلی و لاتین برای آن برشمرده اند. همچنین برخی بر این عقیده اند که نام بلقیس از واژهی اوستایی  pairikaدر دورهی هخامنشیان است که بعدها در فارسی به صورت پری درآمده است. در هر صورت اینان متفق اند که این واژه وارد زبان عبری شده و در عربی به صورت بلقیس درآمده است. (نقل مطالب از دانشنامهی جهان اسلام ج 4ص73)].
بلور بلور اسم دخترانه است، معنی بلور: (عربی، معرب از یونانیِ beryllos) 1- نوعی مادهی معدنی جامد و شفاف مانند شیشه؛ 2- آنچه از جنس شیشهی شفاف خوب است.
بنت الهدی بنت الهدی اسم دخترانه است، معنی بنت الهدی: (عربی) دختر هدایت شده.
بنفشه بنفشه اسم دخترانه است، معنی بنفشه: (در گیاهی) 1- هر یک از گیاهانِ کوتاه دولپه ای که در اوایل بهار میرویند؛ 2- (به مجاز) مو، زلف؛ 3 (در اصطلاح شاعرانه) بنفشه یا دسته ی گل بنفشه تداعی کننده زلف آشفته یا مجعّد یا جعد گیسوی یار،  نزد شاعران است.
بوستان بوستان اسم دخترانه است، معنی بوستان: 1- بُستان، باغ و گلزار؛ 2- (در ادبیات فارسی) بوستان یا سعدی نامه، مثنوی اخلاقی و عرفانی به فارسی، مشتمل بر حکایت های کوتاه، از سعدی شیرازی.
بِه آفرین بِه آفرین اسم دخترانه است، معنی بِه آفرین:   1- خوب آفریده؛ 2- خوش سیما، خوش منظر؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) خواهر اسفندیار، که ارجاسپ تورانی او را زندانی کرده بود و اسفندیار آزادش کرد.
بهار بهار اسم دخترانه است، معنی بهار: 1- فصل اول سال؛ 2- (در گیاهی) شکوفه درختان خانوادهی مرکبات؛ 3- گیاهی زینتی؛ 4- (به مجاز) دورهی شادابی هر چیز؛ 5- (در قدیم) (به مجاز) سبزه و علف؛ 6- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاه ها یا ادوار؛ 7- (در سنسکریت) (در قدیم) بتخانه و بتکده؛ 8- (اَعلام) نام شهری در شمال غربی استان همدان.
بهاران بهاران اسم دخترانه است، معنی بهاران: 1- هنگام بهار، موسم بهار؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.
بهارک بهارک اسم دخترانه است، معنی بهارک: [بهار+ ک(اَک)/-ak/ (پسوند شباهت)] 1- به معنای مانند بهار، همچون بهار؛ 2- (به مجاز) زیبا با طراوت.
بهاره بهاره اسم دخترانه است، معنی بهاره: 1- مربوط به بهار؛ 2- به عمل آمده در بهار؛ 3- منسوب به بهار. + م بهار. 1- ، 2- ، 3- ، 4- و 5-
بهجت بهجت اسم دخترانه است، معنی بهجت: (عربی) شادمانی، نشاط.
بهدخت بهدخت اسم دخترانه است، معنی بهدخت: (به + دخت = دختر)، دختر نیک و خوب.
بهرخ بهرخ اسم دخترانه است، معنی بهرخ: خوشگل و نیک منظر.
بِهسا بِهسا اسم دخترانه است، معنی بِهسا: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.
بهشت بهشت اسم دخترانه است، معنی بهشت: 1- (در ادیان) جایی بسیار سرسبز و خرّم، با نعمت  های فراوان که نیکوکاران پس از رستاخیز در آن زندگی جاوید خواهند داشت، جنت در مقابل دوزخ؛ 2- (به مجاز) با صفاترین و بهترین جا؛ 3- (به مجاز) دختر زیبا و با طراوت.
بهشته بهشته اسم دخترانه است، معنی بهشته: (بهشت + ه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بهشت؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.
بِهشید بِهشید اسم دخترانه است، معنی بِهشید: تابناک و دارای فروغ و روشنایی.
بهناز بهناز اسم دخترانه است، معنی بهناز: خوش ناز و ادا
بِهی بِهی اسم دخترانه است، معنی بِهی: (در قدیم) 1- خوبی، نیکی، نیکویی؛ 2- تندرستی، سلامت؛ 3- نیکبختی، سعادت. [این کلمه چنانچه بَهی /bahi/ تلفظ شود به معنی زیبا، نیکو و خوب است].
بِهین بِهین اسم دخترانه است، معنی بِهین: (صفت عالیِ واژه های بِه و بهتر) (در قدیم) بهترین، برگزیده ترین.
بِهینا بِهینا اسم دخترانه است، معنی بِهینا: (بهین + الف نسبت)، منسوب به بهین، ( بهین.
بهیه بهیه اسم دخترانه است، معنی بهیه: (عربی) 1- تابان، روشن؛ 2- فاخر، شکوه مند.
بی نظیر بی نظیر اسم دخترانه است، معنی بی نظیر: (فارسی ـ عربی) بیمانند، بیهمتا.
بیان بیان اسم دخترانه است، معنی بیان: (عربی) 1- سخن، گفتار؛ 2- شرح و توضیح؛ 3- زبان آوری، فصاحت و بلاغت؛ 4- (به مجاز) زبان؛ 5- (در اصطلاح علوم بلاغی) علمی است که به یاری آن می توان یک معنا را به شیوه های گوناگون، با وضوح و خفای متفاوت ادا کرد.
بیتا بیتا اسم دخترانه است، معنی بیتا: بیمانند، بیهمتا، یکتا.
بیریوان
بیریوان
بینا بینا اسم دخترانه است، معنی بینا: (به مجاز) 1- آن که توانایی پیش بینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ 2- آن که میتواند ببیند.
.

منبع :