گ

گابان

......................

پ

گئومات

نام یکی از پسران کوروش بزرگ

پ

گردآفرید

پهلوان زاده شده

پ

گردان

پهلوان،ایلان

پ

گرشا

به روایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است

پ

گرشاسب

صاحب اسب لاغر،پهلوان ایرانی و جدی رستم

پ

گرشین

شعله آبی(نامی کردی)

د

گرگین

منسوب به گرگ،پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو

پ

گشتاسب

صاحب اسب رمنده،پدر داریوش بزرگ هخامنشی

پ

گشسب

دارنده اسب نر

پ

گشسب بانو

دختر رستم و زن گیو

د

گل

گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند

د

گل آذین

حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها

د

گل آرا

آراینده گل

د

گلاره

تخم چشم(نامی کردی)

د

گل افروز

فروزنده گل

د

گلاله

دسته گل

د

گل اندام

آنکه اندامش مانند گل است

د

گلاویز

گیاهی برای زینت گل

د

گلباد

دارای بوی گل

د

گلبار

پرگل،گل افشان

د

گلبام

گلبانگ

د

گلبان

نگهدارنده گل

د

گلبانو

بانوی چون گل

د

گلبرگ

هر یک از برگهای یک گل، مثل برگ گل

د

گلبو

معطر،خوشبو

د

گلبهار

مثل گل بهار

د

گلبیز

گل افشان

د

گلپاره

تکه گل

د

گلپر

برگ گل،پر گل

د

گلپری

پری همچون گل

د

گلپوش

گردآوری توسط بخش قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی، اسم دختر، اسم پسر سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات