ز-ژ

زادبخت

خوشبخت،خوش اقبال

پ

زادبه

بهزاد،نیک زاده شده

پ

زادچهر

دارای نژاد پاک و اصیل

پ

زادفر

زاده روشنی

پ

زال

فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان

پ

زاماسب

برادر شاپور ساسانی،نام یکی از قضات ساسانی

پ

زاوا

داماد(نامی کردی)

پ

زردشت

پیامبر ایران باستان در آئین زرتشت

پ

زرنگار

طلاکوب،زرین

د

زری

طلائی،زربفت

د

زرین

طلائی رنگ،منصوب به زر

د

زرینه

آنچه منسوب به زر است

د

زلیخا

لغزنده-زن فرعون

د

زمانه

روزگار،دهر

د

زونا

گیاهی با گل کبود رنگ(نامی کردی)

د

زیبا

خوشگل،قشنگ

د

زیبار

قبیله ای از کردها(نامی کردی)

پ

زیما

زمین،لغت اوستائی

د

زینو

زنده،پابرجا(نامی کردی)

پ

ژاله

شبنم،قطره

د

ژالان

گلهای دارای قطره و شبنم(نامی کردی)

د

ژیار

زندگی،زندگی شهری(نامی کردی)

د

ژینا

زندگی و حیات(نامی کردی)

د

ژیوار

زندگی

د

س

سارا

صحرا،کوه و دشت(نامی کردی)

د

سارک

سار کوچک،پرنده ای سیاه رنگ و بزرگتر از گنجشک

د

سارنگ

نام سازی شبیه به کمانچه

پ

ساره

بامداد،فردا(نامی کردی)

د

ساسان

سوال کننده،رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند

پ

ساغر

پیاله شرابخواری،جام

د

سام

سیه چرده،جهان پهلوان ایرانی و جد رستم

گردآوری توسط بخش قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی، اسم دختر، اسم پسر سایت آکا

تبلیغات