د

دادمهر

زاده اتش-نام استاندار پارسی طبرستان

پ

دارا

مالدار،ثروتمند،از نامهای خداوند

پ

داراب

نام پسر بهمن پادشاه کیانی

شهری در استان پارس

پ

داریا

دارنده،از نامهایی که در اوستا آمده است

د

داریوش

نگهبان نیکی،فزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی

پ

دانوش

................

د

داور

حاکم عادل،قاضی

پ

دایان

ماما(نامی کردی)

د

دریا

...........

پ

دل آرا

محبوب و معشوق

د

دل آویز

دلچسب

د

دلارام

مایه آرامش دل-معشوقعه بهرام گور

د

دل افروز

مایه گرمی دل و انبساط خاطر

د

دل انگیز

گوارا،مطلوب

د

دلبر

برنده دل،یار و معشوق

د

دلبند

عزیز و گرامی

د

دلربا

رباینده دل،محبوب

د

دلشاد

شادمان و خوشحال

د

دلکش

دلربا

د

دلناز

آنکه فلب و دلش ناز است

د

دلنواز

مهربان،مشفق

د

دورشاسب

نام جد پنجم گرشاسب،دور از اسب پادشاه

پ

دنیا

عالم و گیتی

د

دیااگو

اولین پادشاه مادها د قرن هفتم پیش از میلاد

پ

دیانوش

............

پ

دیبا

پارچه ابریشمی رنگی،روی زیبا

د

دیبادخت

دختر زیبا،دختری همچون پرنیان

د

ر

رایو

نام گلی بهاری(نامی کردی)

پ

رابین

مشاور،معتمد(نامی کردی)

د

رادبانو

بانوی بخشنده و جوانمرد

پ

رادمان

نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

پ

گردآوری توسط بخش قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی، اسم دختر، اسم پسر سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات