گلد ان پر گل ختمی رز ژاپنی
 
گل ختمی از خانوارهٔ مالواسه (پنیرکان) و زاد گاه آن چین است. از گل های بسیار مورد پسند عامه و آفتاب د وست و د ارای برگ های کاغذی بزرگ است...

دوام گل روی بوته بسیار کم است و زود پژمرد ه می شود ، ولی چنانچه به خوبی از آن مراقبت شود ، از اول بهار تا آخر پاییز مرتباً شکوفه های جد ید تولید می کند و گلد ان آن همیشه پرگل است و گل های سفید ، نارنجی، زرد ، قرمز پررنگ و صورتی آن فقط روی شاخه های یک ساله ظاهر می شود .
از انواع مشهور آن می توان هیپیسکوس روزا سینن زیس را نام برد .
گل ختمی د ر شرایط مناسب و د ر فضای آزاد تا بیست و پنج سال عمر می کند ، شرایط پرورش آن بسیار آسان است و با هر موقعیت و شرایطی خود را تطبیق می د هد . این گیاه باید د ر محل پرآفتاب و د ر مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرد و احتیاج د ارد که به طور مرتب و هر هفته به آن کود تقویتی د اد ه شود . سطح خاک گلد ان باید همیشه مرطوب باشد و احتیاج به طی د ورهٔ استراحت زمستانه د ارد . مقد ار آب مورد نیاز آن به مراتب کم شد ه و فقط هفته ای یک تا د و مرتبه به آن آب می د هند .
▪ روش نگهد اری
ـ د ر زمستان د مای کمتر از ۸ تا ۹ د رجه به آن لطمه می زند .
ـ نور آفتاب برای آن مناسب است، فقط د ر وسط روز تابستان باید آن را محفوظ نگهد اشت.
ـ خاک سطح گلد ان باید همیشه مرطوب باشد . د ر زمستان فقط د و مرتبطه آبیاری د ر هفته کافی ست و خاک گلد ان هیچگاه نباید خشک شود .
ـ د ر فصل بهار که گلد ان را تعویض می کنند ، باید بوته جد ید را د ر مخلوطی از خاک تورب پوسید ه و خاک برگ بکارند و د ر هنگام گل د اد ن به گلد ان مرتباً هر هفته کود تقویتی د اد .
ـ د ر اواخر بهار، سرشاخه ها را که قطع می کنند ، د ر ماسه شسته و خاک برگ نرم پوسید ه قلمه می زنند .
▪ مشکلات پرورشی
ـ ریزش شکوفه ها,علت آن خشک شد ن خاک گلد ان است، علت د یگر آن تغییرات ناگهانی عوامل محیطی مانند د رجه حرارت و کمبود کود تقویتی گلد ان است.
ـ پیچید گی برگ ها؛ علت آن خشکی هوا است و باید سطح برگ ها را د ر بهار و تابستان اسپری کرد .
ـ ریزش برگ ها؛ علت آن خشکی خاک گلد ان و آبیاری بیش از اند ازه و لجن شد ن گلد ان است. همچنین خشکی هوا موجب ریزش برگ ها می شود .
ـ آفت ها؛ شته و عنکبوت قرمز از آفات آن است. باید با سموم مالاتیون ۵/۲ د ر هزار و یا د یازتیون یک د ر هزار سمپاشی کرد .