باغچه زیبا
 
گیاهانی که د ر د اخل آپارتمان جمع آوری کرد ه اید ، با گیاهانی که د ر حیاط یا باغچه می رویند ، فرق د ارند .
گیاهان د اخل آپارتمان به مواظبت های د قیق تری نیاز د ارند . موقع آب د اد ن به آن ها باید د قت کنید تا حرارت آب تقریباً همان حرارت محیط آپارتمان باشد ... 

برای این کار آب را د ر ظرفی ریخته و چند ساعت د ر اتاق نگاه د ارید . تا هم حرارت آپارتمان را پید ا کند هم کلر موجود د ر آن ته نشین شود .
البته بهترین کار این است که پای گیاهان د اخل آپارتمان آب معد نی گازد ار بریزید که کلیه مواد معد نی لازم برای زند گانی بخشی به گیاهان د ر آن وجود د ارد .
د فعه آیند ه که مقد اری تخم مرغ پختید ، آبی که تخم مرغ ها را د ر آن پختید ، د ور نریزید . این آب سرشار از مواد معد نی گوناگون است. از این آب برای آب د اد ن به گیاهان استفاد ه کنید .
برای آنکه ساقه گیاهانی که معمولاً کوتاه هستند ، طویل تر و راست شوند ، قبل از کاشتن آن ها د ر گلد ان یک قطعه نی د ر کنار آن بگذارید و ساقه را به آن ببند ید .
برای آنکه د ر زمستان گل د اشته باشید ، چند ساقه یاس از گیاه جد ا کنید و آن را د ر ظرف آب گرم بگذارید و این مجموعه را د رون یک کیسه نایلونی قرار د هید و خوب آن را ببند ید . پس از یک مد ت بسیار کوتاه نخستین جوانه های گل زرد د ر شاخه پد ید ار خواهد شد .
● آب گلد ان
اگر آب گلد ان گلهای تان را مرتباً عوض نکنید ، بوی بد آن عطر گل ها را تغییر خواهد د اد و شما را بی سلیقه معرفی خواهد کرد . ضمناً بد نیست بد انید که گل های تربیت شد ه و گلخانه ای به آب ملایم و گل های وحشی و بیابانی به آب بسیار سرد احتیاج د ارند تا تازه بمانند .