گیاه آنتوریوم  

به نقل از آکاایران: آنتوریوم از خانواد هٔ آراسه و از گیاهان زود رنج و حساس است. این گیاه به علت د ارا بود ن گل های برجسته و بسیار زیبا و قرمز براق و مومی شکل، مورد توجه همگان قرار د ارد .از وسط گل، د نباله زرد پرزد اری خارج شد ه که با رنگ قرمز گل، هماهنگی زیبایی د ارد . مد ت گل د هی آنتوریوم چند ین ماه است و هر گل نیز چند ین هفته بر روی بوته خود نمایی می کند . با آنکه بیش از پانصد گونه آنتوریوم شناخته شد ه است، ولی تعد اد محد ود ی از آنها از جمله آنتوریوم چرزریانوم (فلامینگو) به راحتی د ر آپارتمان د وام آورد ه و رشد می کند ...

گیاه آنتوریوم

▪ نگهد اری
ـ حرارت بسیار بالا و مد اوم برای آنان مناسب نیست و د ر زمستان حد اقل ۱۶ د رجه را تحمل می کند .
ـ از نور مستقیم آفتاب و نور زیاد د ر تابستان برای آن احتراز کنید ، ولی د ر زمستان آن را د ر محل پرنور قرار د هید .
ـ هرچند روز یک مرتبه سطح برگ ها را با غبارپاش مرطوب کنید .
ـ د ر فصل بهار و تابستان احتیاج به آب فراوان د ارد ، ولی نباید به هیچ وجه خاک گلد ان را لجن کرد . د ر فصل زمستان با آب نیم گرم که سختی آن زیاد نباشد ، یک مرتبه د ر هفته آن را آبیاری می کنند .
ـ مخلوطی از پیت (تورب) ـ ماسه و خزهٔ پوسید ه خرد شد ه که به طور مساوی مخلوط شد ه باشد ، خاک مناسبی برای آن خواهد بود . د ر هر صورت لازم است هر ماه گلد ان را با کود مایع تقویت کنید .
ـ هرچند سال یک مرتبه د ر فصل بهار گلد ان را تعویض می کنند .
ـ د ر موقع تغییر گلد ان با تقسیم بوته آن را زیاد می کنند . همچنین آن را با استفاد ه از بیوروت د ر گلخانه گرم مرطوب قلمه می زنند . بذر آن را نیز د ر بهار د ر حرارت ۲۱ د رجه د ر گلخانه گرم مرطوب و د ر ماسه نرم شسته شد ه، همراه با خاک برگ پوسید ه می کارند .  
 
گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران