گل هلینیوم  
 
گل هلینیوم از انواع گیاهان زیبا با گل هایی به رنگ زرد و نارنجی است که می توان آن را به راحتی در فضای آپارتمان پرورش داد.
این گیاه به سرما مقاوم است و فصل زمستان برای کاشت این گل مناسب است.

برای کاشت گل هلینیوم در فصل زمستان دمای اتاق را طوری تنظیم کنید که از پنج درجه سانتیگراد تجاوز نکند.
گلدانی را از خاک مرطوب و غنی از بارورکننده های گیاهی پرکرده و بذرها را در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک بکارید. حداقل فاصله میان بذرها باید ۲۰ سانتیمتر باشد.
گلدان ها را در مکانی نورگیر و در معرض نور غیرمستقیم خورشید قرار دهید.
آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل دوبار در هفته انجام شود. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد.
تکثیر گل هلینیوم از طریق بذر و قلمه زدن امکان پذیر است.